Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Informacja dla przedsiębiorców ws. sprzedaży napojów alkoholowych

Urząd Miasta Limanowa przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Limanowa, że do dnia 31 stycznia 2024 r.:
– są obowiązani złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
– wnieść na rachunek Urzędu Miasta opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Na podstawie art.18 ust. 12 a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie tj. do dnia 31 stycznia 2024 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym jest wówczas zobowiązany do dokonania opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określonej w art.11 ¹ ust.2.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b wskazanej wyżej ustawy, w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie  do dnia 31 stycznia 2024 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym określonej w art.11 ¹ ust.2 albo 5.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Wzór druku oświadczenia dostępny jest TUTAJ, w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, pok. nr 201 lub na stronie internetowej www. miastolimanowa.pl – w zakładce: Wnioski i druki do pobrania.

Informacja RODO

Wróć do góry