Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa – 28 grudnia godz. 10:00

W czwartek 28 grudnia o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się  LXXXVIII Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A. w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok
B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040
C. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2024 rok
D. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2024 do 2040
E. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa”
F. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie Miasta Limanowa
G. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Limanowa na lata 2024–2027
H. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXVII.522.23 Rady Miasta Limanowa z dnia 01 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w miejskiej komunikacji autobusowej Miasta Limanowa
I. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Limanowa do projektu partnerskiego pn. ”INWESTYCJA W SIEBIE KROKIEM DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, współfinansowanego ze środków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6: Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie: 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej

 1. Inicjatywy uchwałodawcze.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                           /-/ Wiesław Sędzik
                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

Wróć do góry