Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Otwarta ulica Paderewskiego

1 grudnia otwarta została ulica Paderewskiego, gdzie zakończyły się roboty nad stabilizacją osuwiska wraz z odbudową drogi. Po odbiorze końcowym robót, który miał miejsce 22 listopada inwestycja  z dniem 1 grudnia uzyskała pozwolenie na użytkowanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i droga została otwarta.

Prace nad stabilizacją osuwiska wraz z odbudową ul. Paderewskiego rozpoczęły się w połowie lipca br. Na początku wykonano palowanie na całej długości osuwiska co jest podstawą jego stabilizacji,  następnie na zamontowanych palach  został zabudowany oczep żelbetowy stabilizujący korpus drogi, a ostatni etap robót związany był z odbudową ulicy Paderewskiego.

Przypomnijmy – po uaktywnieniu się osuwiska na ul. Paderewskiego co miało miejsce w połowie maja 2021 zamknięty został odcinek tej drogi na długości kilkudziesięciu metrów. Na miejscu  wykonywane  były prace doraźne, które nie przyniosły jednak oczekiwanych efektów, a zamakanie korpusu drogi od rozlewiska położonego w dole drogi powodowało dalsze osuwanie się skarpy drogi i powiększenie zapadliska.

Wówczas samorząd miasta wystąpił za pośrednictwem powiatowego geologa do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie o aktualizację Karty Osuwiskowej uaktywnionego osuwiska. Karta osuwiskowa została uaktualniona, a zadanie związane ze stabilizacją osuwiska oraz odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego opinią Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków zostało rekomendowane do realizacji w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałania tym zdarzeniom. Pozwoliło to miastu wystąpić do Wojewody Małopolskiego o wsparcie finansowe dla opracowania dokumentacji geologiczno – inżynieryjnej, a następnie pozyskać środki na wykonanie właściwych prac zabezpieczających stabilizację osuwiska.

Wykonanie stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi zrealizowane zostało za kwotę 3 mln 424 933,61 zł, z czego 80%  kosztów kwalifikowanych zadania pokryte zostało za środki pozyskane przez Miasto Limanowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków osuwiskowych w 2023 roku.

Galeria

Wróć do góry