Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

OGŁOSZENIE o otwartym naborze na partnera do realizacji projektu pn. „INWESTYCJA W SIEBIE KROKIEM DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

Gmina Miasto Limanowa, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 roku poz.1079), ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „INWESTYCJA W SIEBIE KROKIEM DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, zwanego dalej Projektem.

Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej Partnerem wiodącym będzie Urząd Miasta Limanowa.

I. CEL PARTNERSTWA

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu polegająca na integracji społecznej osób
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci, a także osób z największymi deficytami w zakresie kompetencji społecznych.

Planowany okres realizacji projektu: 60 miesięcy, tj. od 01.07.2024 – 30.06.2029

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących teren gminy Miasto Limanowa, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Grupę docelową tworzą przede wszystkim:

 • dzieci i młodzież przebywający w pieczy zastępczej lub ją opuszczający;
 • młodzież przebywająca w Zakładach Poprawczych, w Schroniskach dla Nieletnich, w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych czy Ośrodkach Kuratorskich;
 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby lub rodziny kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby lub rodziny wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • osoby lub rodziny w kryzysie bezdomności i zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym;
 • osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • rodziny osób z niepełnosprawnościami;
 • rodziny z dziećmi doświadczające trudności opiekuńczo-wychowawczych.

Proponowany zakres zadań przewidzianych dla Partnera:

 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie;
 • częściowa realizacja  zadań merytorycznych
 • zarządzanie projektem
 • włączenie do projektu zasobów osobowych, organizacyjnych, technicznych i finansowych na każdym etapie partnerstwa (tj. na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, etapie negocjacji, etapie realizacji, etapie rozliczenia końcowego, ewaluacji oraz w okresie trwałości projektu.

Szczegółowy zakres zadań do realizacji w ramach projektu zostanie uzgodniony na etapie przygotowania wniosku do dofinansowanie.

Rodzaje działań przewidziane do realizacji:

W ramach działań projektowych realizowane będą kompleksowe  wsparcie  na rzecz integracji społecznej osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby najbardziej potrzebujące i dzieci, a także osoby z największymi deficytami w zakresie kompetencji społecznych.

Zakres działań obejmować będzie:

 1. diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb danej osoby / rodziny / środowiska (element obligatoryjny poprzedzający inne formy wsparcia);
 2. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym, w tym:
 • inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat;
 • usługi asystenta osoby w kryzysie bezdomności w procesie wychodzenia z bezdomności, asystenta osoby opuszczającej zakład karny w procesie reintegracji, opiekuna usamodzielnienia, asystenta rodziny;
 • subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
 • zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy;
 • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (w tym również w celu uzyskania lepszego zatrudnienia osób pracujących) oraz działania pozwalające na utrzymanie zatrudnienia;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji lub kompetencji;
 • usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej;
 • działania mające na celu usamodzielnienie wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 • oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne;
 • działania mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych uczestników projektów, w zakresie pozwalającym na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym (jako uzupełnienie innych działań);
 • usługi o charakterze zdrowotnym (diagnostycznym lub profilaktycznym), mające na celu likwidację lub łagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie (jako uzupełnienie innych działań);
 • inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem, np. praca socjalna.

II. PODMIOT UPRAWNIONY 

 1. Partnerem może być wyłącznie podmiot spoza sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), który spełnia łącznie następujące warunki formalne:

a)       nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.);

b)      zakres jego działalności jest zgodny z celami partnerstwa;

c)       zadeklaruje wkład w realizację celu partnerstwa w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich lub zasobów organizacyjnych lub technicznych;

d)      posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu finansowanego ze środków publicznych, w tym z Funduszy Europejskich w zakresie  integracji społecznej osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej bądź projektu o podobnym charakterze, tj.: w zakresie aktywizacji zawodowej. Doświadczenie w realizacji projektów nie może polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowlanych na rzecz pozostałych partnerów.

e)      zadeklaruje gotowość współpracy z partnerem wiodącym na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

f)        posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

 1. Oferta kandydata na partnera powinna zawierać:

a)       wypełniony i podpisany formularz oferty uwzględniający wszystkie oświadczenia (zgodnie z dołączonym wzorem)

b)      statut kandydata na partnera.

IV. KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PARTNERA

 1. Oferta podlegać będzie ocenie według następującej punktacji:

a)       wkład w realizację celów partnerstwa, w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich lub zasobów organizacyjnych lub technicznych – ocenie podlegać będzie zakres oraz jakość zaoferowanego wkładu własnego. Maksymalna ocena 10 pkt; waga 0,8.

b)      doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze – ocenie podlegać będzie liczba projektów oraz zakres uczestnictwa partnera powyżej minimum niezbędnego do realizacji warunków formalnych. Maksymalna ocena 10 pkt, waga 0,2.

 1. Ocena końcowa (Ok) będzie sumą: punktów uzyskanych w kryterium 1a wkład (Pw) przemnożonych przez wagę 0,8 oraz punktów uzyskanych w kryterium 1b doświadczenie (Pd) przemnożonych przez wagę 0,2 według następującego wzoru:

                                                                               Ok = Pw x 0,8 + Pd *0,2.

 1. Z Podmiotem który uzyska największą liczbę punktów zostanie podpisany list intencyjny, potwierdzający chęć przystąpienia do projektu.
 2. Umowa partnerska w sprawie wspólnej realizacji projektu, określająca zadania Lidera i Partnera, koszty realizacji zadań, zasady zarządzania projektem oraz współpracy, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu, zostanie zawarta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

V. TERMIN I OCENA OFERT

 1. Ofertę w formie pisemnej  (zgodnie z załączonym formularzem ofertowym) należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa lub przesłać na  adres: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa z dopiskiem na kopercie: NABÓR DO PROJEKTU „INWESTYCJA W SIEBIE KROKIEM DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, lub za pośrednictwem poczty e-mail (zeskanowany formularz ofertowy z podpisem) na adres: sekretariat@miastolimanowa.pl, w terminie do dnia 05.01.2024 r. do godz. 9:00
 2. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji.
 3. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie.
 4. Oferty, które nie spełnią warunków formalnych zostaną odrzucone.
 5. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane podmiotom ubiegającym się o wybór na Partnera.
 6. Ocena merytoryczna złożonych ofert będzie się odbywać w oparciu o punktację przyznaną według kryteriów.
 7. Na podstawie liczby punktów przyznanych dla poszczególnych ofert sporządzona zostanie lista rankingowa ocenionych ofert.
 8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów na Partnerów takiej samej liczby punktów, przeprowadzone zostaną indywidualne spotkania kwalifikacyjne z każdym z nich. Podczas spotkania zostanie dokonana weryfikacja przyznanej punktacji i ostateczny wybór Partnera. Jeśli po weryfikacji ocena nie ulegnie zmianie i kandydaci nadal będę mieli jednakową liczbę punktów, decydować będzie wkład w realizację celów partnerstwa, w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich lub zasobów organizacyjnych lub technicznych.
 9. Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Limanowa.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Partnerska realizacja projektu nie jest gwarantowana i będzie ona uzależniona od uzyskania środków dofinansowania jego realizacji.
 2. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny oraz do zmiany niniejszego ogłoszenia.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu: Rafał Trojanowski – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej (telefon kontaktowy: 18 3371-310).
 4. Nabór ofert będzie ważny również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry