Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Od stycznia 2024 roku nowy druk Wniosku o wydanie Limanowskiej Karty Mieszkańca

Urząd Miasta Limanowa informuje, że od stycznia 2024 r. roku zmianie ulega druk Wniosku o wydanie Limanowskiej Karty Mieszkańca. Przypominamy – posiadanie Karty Mieszkańca uprawnia do skorzystania z ulg m.in. w miejskich strefach płatnego parkowania.

Nowy druk wniosku o wydanie Limanowskiej Karty Mieszkańca dostępny jest TUTAJ oraz w siedzibie Urzędu – na Dzienniku Podawczym. Wraz z wnioskiem o wydanie LKM złożyć należy także obowiązkowy załącznik – Klauzula RODO – do pobrania TUTAJ

Do otrzymania LKM uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta Limanowa, który :
-rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Limanowej oraz w swoim zeznaniu podatkowym deklaruje, że jego miejscem stałego zamieszkania jest Miasto Limanowa;
– jest niepracującym współmałżonkiem osoby, o której mowa powyżej
– otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej

Do otrzymania LKM uprawnieni są również członkowie rodziny mieszkańca miasta Limanowa składającego wniosek, zamieszkujący z nim pod tym samym adresem, będący w tym samym gospodarstwie domowym, nieuzyskujący dochodów:
– niepracujący współmałżonek;
– dzieci do ukończenia 18 roku życia, kontynuujący naukę do 25 roku życia;
– osoby niepełnosprawne niezależnie od wieku.

Dane powyższych osób podać powinna we wniosku osoba ubiegająca się o wydanie Karty Mieszkańca.

Przy składaniu wniosku należy przedłożyć:
1)  dokument tożsamości – do wglądu;
2)  kserokopię pierwszej stronę PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Limanowej (zawierającą prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru), na której podane jest, że Wnioskodawca zamieszkuje na terenie Miasta Limanowa;
3)  w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie Gminy Miejskiej Limanowa i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wniosek o LKM może zostać złożony dopiero w następnym roku, po przedłożeniu przez wnioskodawcę zeznania PIT;
4)  w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia, wymienionych we Wniosku jako członkowie rodziny Wnioskodawcy – kserokopię dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument);
5)  w przypadku osób otrzymujących zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej – kserokopię decyzji o przyznanym zasiłku stałym  wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej;
6)   w przypadku osób niepełnosprawnych  – kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa. Do wniosku należy dołączyć aktualne fotografie osób objętych wnioskiem – (fotografie w formacie takim jaki jest wymagany do wydania dowodu osobistego).

Osoby pełnoletnie (dzieci) nie będące już  na utrzymaniu rodziców osiągające dochody i rozliczające podatek  dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego składają indywidualny wniosek o wydanie LKM.

Informacje dotyczące wydawania Limanowskiej Karty Mieszkańca można uzyskać:
– osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Limanowa
– dzwoniąc pod nr telefonu: 18/ 337 20 54  wew. 151 i 160 w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Limanowa

Limanowska Karta Mieszkańca uprawnia mieszkańców:

– do ulg za parkowanie w strefach płatnego parkowania i przejazdów miejską komunikacją publiczną
– do ulg przy opłatach za dzierżawę miejsca pod groby, wnoszonych w związku z pochówkiem na cmentarzu komunalnym w Limanowej – w przypadku posiadania Karty Mieszkańca obowiązujące opłaty za usługi komunalne na cmentarzu komunalnym obniżone zostają o 30%,
– od 01.10.2023 r.  – do zniżek na posiłki dla dzieci z terenu miasta uczęszczających do miejskich szkół i przedszkoli.

Limanowska Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie. W przypadku zmiany danych osobowych, zniszczenia lub utraty Katy, wydanie jej duplikatu kosztuje 10 zł, a należność za jej wydanie należy wpłacić na rachunek bankowy nr 28 8804 0000 0000 0023 3100 0002 .

Regulamin Programu Limanowskiej Karty Mieszkańca znajduje się TUTAJ

Wróć do góry