Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 6 grudnia 2023

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 §1  i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst  jednolity z dnia 17  kwietnia  2023 r. (  Dz. U. z 2023r. poz.775)  w związku  z  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   tj. z dnia 25 maja 2023r. ( Dz. U. z 2023r.  poz. 1094 ) o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia  strony uczestniczące w postępowaniu administracyjnym  w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   polegającego na budowie obwodnicy Limanowej  w ciągu DK28  według wariantu W1A , że w dniu 1.12.2023 roku postanowieniem  znak: ZP.6220.9.2023  po zasięgnięciu opinii: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej,  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Krakowie  oraz Państwowego Gospodarstwa  Wodnego  Wody Polskie  – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

  1. Stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Limanowej  w ciągu DK28  według wariantu W1A”
  2. Określił  zakres  raportu  o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko.                                                                                                                                                                                                                             

W związku z powyższym  strony postępowania mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9  pok. 305 w godzinach urzędowania.

Dzień 6.12.2023 roku wskazuje się jako dzień udostępnienia treści obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia, ogłoszenia  lub   udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie : 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa ,
  • na stronie internetowej  Miasta Limanowa  w dziale  postępowań o środowiskowych    uwarunkowaniach,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa  w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedla  im. Tadeusza Kościuszki”,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedla Grunwaldzkiego ”,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego  Zarządu  „Osiedla Dworskiego ”,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedla Sowliny ”.

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry