Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Komunikacja miejska – rozkład jazdy i aktualna informacja o przejazdach ulgowych i bezpłatnych

W grudniu 2023 roku podczas obrad sesji Rady Miasta Limanowa uchwalone zostały dodatkowe ulgi w przejazdach miejską komunikacją publiczną. Na określonych warunkach mogą one być ulgowe lub bezpłatne.

Do przejazdów ulgowych 50% w miejskiej komunikacji autobusowej Miasta Limanowa uprawnieni są:

  1. osoby posiadające spersonalizowaną Kartę Mieszkańca Miasta Limanowa za jej okazaniem;
  2. dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia obowiązku szkolnego na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna i okazaniem dowodu tożsamości rodzica lub opiekuna oraz podania imienia i nazwiska dziecka;
  3. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dnia ukończenia dwudziestego pierwszego (21) roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;
  4. studenci szkół wyższych na podstawie ważnej legitymacji studenckiej do dnia ukończenia dwudziestego szóstego (26) roku życia;
  5. emeryci i renciści do dnia ukończenia sześćdziesiątego piątego (65) roku życia na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  6. osoby, które ukończyły sześćdziesiąty piąty rok życia (65) za okazaniem dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek korzystającego.

Ulgi w opłacie za przejazdy nie podlegają sumowaniu tj. osoba podróżująca nie może równocześnie korzystać z więcej niż jednego uprawnienia do ulgi. Przy przejazdach ulgowych 50% pasażer musi posiadać wykupiony i aktualnie skasowany bilet ulgowy. Brak takiego biletu jest równoznaczny z przejazdem bez ważnego biletu i naliczona zostanie opłata dodatkowa jak przy przejeździe bez ważnego biletu.

Do przejazdów ulgowych 100% (bezpłatnych) w miejskiej komunikacji autobusowej Miasta Limanowa uprawnieni są:

  1. Honorowi Obywatele Miasta Limanowa;
  2. podróżujący w umundurowaniu funkcjonariusze Policji oraz Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania obowiązków służbowych;
  3. inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie Książeczki Inwalidy Wojennego lub Wojskowego oraz przewodnik inwalidy wojennego lub wojskowego I grupy na podstawie wskazania przez inwalidę;
  4. inwalidzi I grupy lub osoby:

– uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia ZUS wraz z opiekunem za okazaniem orzeczenia i dowodu tożsamości;

– uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunem za okazaniem orzeczenia i dowodu tożsamości;

5.  osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz ze wskazaniem przez nich przewodnikiem lub opiekunem na podstawie orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności z symbolem 04-O wraz z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej lub legitymacji Polskiego
Związku Niewidomych za okazaniem orzeczenia i dowodu tożsamości;

6. dzieci do lat 4 na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna za okazaniem dowodu tożsamości rodzica lub opiekuna oraz podania imienia
i nazwiska dziecka;

7. osoby, które ukończyły siedemdziesiąty (70) rok życia na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości potwierdzającego
wiek;

8. zasłużeni honorowi dawcy krwi na podstawie legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość
osoby uprawnionej.

Przy przejazdach ulgowych 100% pasażer musi posiadać pobrany z kasy bilet bezpłatny aktualnie skasowany. Brak takiego biletu jest równoznaczny z przejazdem bez ważnego biletu i naliczona zostanie opłata dodatkowa jak przy przejeździe bez ważnego biletu.

W dniu 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu miejska komunikacja autobusowa jest bezpłatna dla wszystkich korzystających bez konieczności pobrania biletu.

Ceny biletów: jednorazowy normalny bilet w obrębie jednej linii autobusowej kosztuje 4 zł, a ulgowy – 2 zł. Bilet miesięczny normalny – 120 zł, ulgowy – 60 zł.

Wszelkie informacje dotyczące przewozów i sprzedaży biletów w ramach miejskiej komunikacji publicznej uzyskać można na dworcu autobusowym, u zbiegu ulic Kopernika i Targowej, nr tel. 533 073 131.

Obowiązujący od stycznia 2024 roku rozkład jazdy autobusów miejskiej komunikacji publicznej znajduje się TUTAJ

Wróć do góry