Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Dożywianie dzieci w miejskich placówkach oświatowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje o możliwości skorzystania z dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Limanowej w roku szkolnym 2023/2024 w placówkach oświatowych, tj. w szkołach, przedszkolach i żłobkach.

Rodziny będą mogły ubiegać się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci i młodzieży w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. O przyznanie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole, przedszkolu lub żłobku może ubiegać się rodzina, której dochód netto nie przekracza 200 % kryterium dochodowego przewidzianego ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co stanowi kwotę 1 200 zł netto na osobę w rodzinie.

Podania o udzielenie pomocy przyjmowane będą:

  • w formie zgłoszenia telefonicznego na podstawie którego pracownik socjalny sporządzi protokół ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy (tel. 18 3371-310 wew. 34 lub 42),
  • drogą elektroniczną (wniosek musi być podpisany i zeskanowany) na adres e-mail: sekretariat@mops.wlimanowej.pl,
  • w formie papierowej przesłane pocztą tradycyjną lub dostarczone osobiście do tutejszego Ośrodka, ul. Kilińskiego 11.

W podaniu należy wpisać dane kontaktowe wnioskodawcy, wskazać swój numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, dane osobowe dzieci tj. imię i nazwisko oraz adres szkoły/przedszkola/żłobka, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2023/2024.

Z rodzinami, które będą ubiegać się o pomoc w formie dożywania dzieci i młodzieży, pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji rodzinnej i dochodowej zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej. Po zebraniu pełnej dokumentacji potwierdzającej aktualną sytuację rodzinną i dochodową rodziny zostanie wydana decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dożywiania.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto m. in. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (np. w sytuacji, kiedy wniosek zostanie złożony w grudniu 2023 r., należy do niego załączyć zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc listopad 2023 r.), decyzję organu emerytalno – rentowego z 2023 r.

Uwaga!
Wszyscy rodzice, którzy chcą skorzystać z pomocy w formie posiłku dla dzieci od m-ca stycznia powinni złożyć podanie w miesiącu grudniu 2023 r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni telefonicznie pod numerem telefonu 18 3371-310 wew. 34 lub 42.

Informujemy również, iż rodziny które nie zamieszkują na terenie Miasta Limanowa, chcące skorzystać z pomocy w formie dożywiana dzieci i młodzieży powinny zgłosić się do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania.

 

Wróć do góry