Deklaracja dostępności
O mieście

Budżet Miasta Limanowa na 2024 rok przyjęty jednogłośnie – na inwestycje przeznaczone zostanie ponad 52 mln złotych

W czwartek 28 grudnia Rada Miasta Limanowa jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Limanowa na 2024 rok. „Przyszłoroczny budżet nie jest budżetem życzeniowym, gdzie chcemy realizować planowane zadania. Jest to budżet realny, co oznacza że zaplanowane zadania będą wykonane. Pozwoli to na dalszy inwestycyjny rozwój miasta” – mówił podczas sesji Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, dziękując radnym za podjęcie jednogłośnej decyzji o jego przyjęciu oraz wszystkim osobom, dzięki którym udało się opracować plan dochodów i wydatków samorządu na okres najbliższych dwunastu miesięcy, a w szczególności Skarbnikowi Miasta Limanowa Irenie Gawlik.  W przyszłorocznym budżecie na inwestycje zaplanowano kwotę 52 mln 670 tys. złotych.

Budżet Miasta Limanowa na 2024 rok zakłada dochody na poziomie 134 mln 600 tys. zł, w tym dochody bieżące na poziomie 92 mln 954 tys. zł, natomiast wydatki  wynieść mają 143 mln 380 tys. zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 90 mln 710 tys. zł. Kwota 52 mln 670 tys. zł zaplanowana została na realizację inwestycji i przewyższa ona znacznie kwotę wydatków inwestycyjnych w dobiegającym końca 2023 roku, które prognozuje się na kwotę 40 mln 346 tys. zł,  a które z kolei były znacznie wyższe od tych wydatkowanych w latach wcześniejszych.

Największe z przewidzianych do realizacji zadań w 2024 roku dotyczyć będą:

– budowy instalacji fotowoltaicznych zasilających pompownie wody i przepompownie ścieków oraz budynki użyteczności publicznej – kwota 1 mln 754 tys. zł, z czego 10 tys. zł stanowi wkład własny z budżetu miasta

– rozbudowy skrzyżowania ulicy Z. Augusta z ulicą Kościuszki (zadanie realizowane z Powiatem Limanowskim) – kwota prac projektowych 178 tys. zł

– budowy i przebudowy dróg gminnych oraz mostu łączącego ulicę J. Marka z ulicą Sikorskiego (kontynuacja robót , zadanie realizowane z Rządowego Programu Polski Ład) – kwota 20 mln 437 tys. zł, z czego środki własne budżetu miasta stanowią kwotę 3 mln 793 tys. zł

– budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Bednarczyka – kwota 11 mln 210 tys. zł, w całości pokryta za środki pozyskane z Rządowego Programu Mieszkania Komunalne

– budowy chodników przy ul. Br. Czecha i ul. Polnej  – kwota 190 tys. zł – środki własne miasta

– modernizacji bazy oświatowej – kwota 2 mln 50 tys. zł, przy wkładzie własnym miasta w wynoszącym 50 tys. zł

– utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowym żłobku przy ul. Reymonta 3 w Limanowej – 1 mln 089,257 zł, w tym z budżetu miasta 89 tys. 257 zł

– rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej  i przebudowy głównej sieci magistrali wodociągowej– kwota 5 mln 250 tys. zł, w tym środki z budżetu miasta to kwota 50 tys. zł

– rozbudowy i przebudowy budynku zaplecza noclegowego Limanowskiego Domu Kultury – 4 mln 895 tys. zł, przy udziale miasta w kwocie 555 tys. zł

– zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami:

odnowy i zabezpieczenia przed degradacją zabytkowego budynku dawnego dworu szlacheckiego pełniącego obecnie funkcję Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej  – kwota 670 tys. zł , z czego z budżetu miasta kwota 40 tys. zł

odnowienia i impregnacji elewacji oraz odbudowy schodów zewnętrznych zabytkowego kościoła w Łososinie Górnej – kwota 670 tys. zł, z czego z budżetu miasta 40 tys. zł

– budowy zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Limanowej – kwota 2 mln 671 428,00 zł , w tym z budżetu miasta 802 tys. 428 zł

– inwestycji związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową – 42 tys. zł – z budżetu miasta.

Przy wydatkach w kwocie 52 mln 670 tys. zł przeznaczonych na realizację inwestycji, środki własne miasta stanowią jedynie 13% wartości zadań  – reszta to pozyskane przez miasto środki zewnętrze.

Od 2011 roku na zadania inwestycyjne na terenie Miasta Limanowa wydatkowano kwotę ponad 281 mln zł.

 

 

Galeria

Wróć do góry