Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa – 1 grudnia godz. 10:00

W piątek 1 grudnia o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się  LXXXVII Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Limanowa w roku szkolnym 2022/2023.
 5. Wystąpienia osób zaproszonych.
 6. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2023 rok
  B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040
  C. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu biurowego położonego przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 10A w Limanowej
  D. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII.257.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 26 marca 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Limanowa oraz pomieszczeń tymczasowych
  E. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa”
  F. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie Miasta Limanowa
  G. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności cywilnoprawnej przysługującej od PHU GAWRON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zygmunta Augusta 12, 34-600 Limanowa z tytułu zwrotu poniesionego przez Miasto Limanowa kosztów ubezpieczenia OC i AC autobusów za okres od 30.03.2023 r. do 29.03.2024 r.
  H. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Limanowa z dnia 24 listopada 2017r. Nr LX.386.2017 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz zwrotu kosztów pomocy przyznawanej w ramach zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej
  I. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024 – 2028 „Posiłek w szkole i w domu na terenie Miasta Limanowa”
  J. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
  K. w sprawie zmiany uchwały nr LXI.404.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Miasto Limanowa przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  L. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Limanowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024”.
 10. Inicjatywy uchwałodawcze.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                           /-/ Wiesław Sędzik
                                                                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

 

Wróć do góry