Deklaracja dostępności
O mieście

Odbiór osuwiska przy ulicy Paderewskiego

22 listopada br. miał miejsce odbiór końcowy robót nad stabilizacją osuwiska wraz z odbudową drogi – ulicy Paderewskiego w Limanowej. W końcowym odbiorze inwestycji ze strony miasta uczestniczyli Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa Stanisław Orzechowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Limanowa Stanisław Gorczowski wraz z Głównym Specjalistą w Wydziale Inwestycji Markiem Ociepką, natomiast z ramienia Wykonawcy Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego „IMB-Podbeskidzie” Spółka z o.o. ze Skoczowaobecny był kierownik budowy Krzysztof Wąż oraz kierownik robót Mateusz Frączek. W odbiorze zadania uczestniczył także insp. nadzoru Krzysztof Frączek.

Prace nad stabilizacją osuwiska wraz z odbudową ul. Paderewskiego rozpoczęły się w połowie lipca br. Na początku wykonano palowanie na całej długości osuwiska co jest podstawą jego stabilizacji,  następnie na zamontowanych palach  został zabudowany oczep żelbetowy stabilizujący korpus drogi, a ostatni etap robót związany był z odbudową ulicy Paderewskiego.

Po odbiorze robót dokonanym 22 listopada inwestycja czeka teraz na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Po jego uzyskaniu droga zostanie otwarta.

Przypomnijmy – po uaktywnieniu się osuwiska na ul. Paderewskiego co miało miejsce w połowie maja 2021 zamknięty został odcinek tej drogi na długości kilkudziesięciu metrów. Na miejscu  wykonywane  były prace doraźne, które nie przyniosły jednak oczekiwanych efektów, a zamakanie korpusu drogi od rozlewiska położonego w dole drogi powodowało dalsze osuwanie się skarpy drogi i powiększenie zapadliska.

Wówczas samorząd miasta wystąpił za pośrednictwem powiatowego geologa do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie o aktualizację Karty Osuwiskowej uaktywnionego osuwiska. Karta osuwiskowa została uaktualniona, a zadanie związane ze stabilizacją osuwiska oraz odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego opinią Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków zostało rekomendowane do realizacji w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałania tym zdarzeniom. Pozwoliło to miastu wystąpić do Wojewody Małopolskiego o wsparcie finansowe dla opracowania dokumentacji geologiczno – inżynieryjnej, a następnie pozyskać środki na wykonanie właściwych prac zabezpieczających stabilizację osuwiska.

Wykonanie stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi zrealizowane zostało za kwotę 3 mln 424 933,61 zł, z czego 80%  kosztów kwalifikowanych zadania pokryte zostało za środki pozyskane przez Miasto Limanowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków osuwiskowych w 2023 roku.

Galeria

Wróć do góry