Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 9 listopada 2023 r.

Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pod nazwą  „Zmiana ilości zbieranych odpadów i zmiana kodów zbieranych odpadów na terenie  działki nr ew. 380/33 obr. ew. 3 w Limanowej”.

Na podstawie  art. 85 ust.3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tekst jednolity z dnia 25 maja  2023 roku (Dz. U. z 2023r.  poz. 1094 – zwanej  dalej ustawą  ooś )  oraz art.  49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst jednolity z dnia 17 kwietnia 2023r. (Dz. U. z 2023r. poz.775 )  w związku z art. 74 ust.3  ustawy ooś – podaje się do publicznej wiadomości oraz zawiadamia się strony postępowania ,że :

– na wniosek  Pana Wiesława Zelka  prowadzącego  działalność gospodarczą  p.n. Firma Usługowa- Handlowa „ ZOLTAR”  Wiesław Zelek  w dniu 7.11.2023 roku  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „  Zmiana ilości zbieranych odpadów i zmiana  kodów zbieranych odpadów na terenie  działki nr ew. 380/33 obr. ew. 3 w Limanowej” .

– dane o przedmiotowej  decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.ekokarty.pl/wykaz/miastoLimanowa),

– z  treścią decyzji  oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy  można  zapoznać się w Urzędzie Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości i Ochrony Środowiska  przy ul. Jana Pawła II 9 ,  w poniedziałek w godzinach od 7 30 – 1700 , od wtorku do czwartku w godzinach od 7 30 – 1530 i w piątek w godzinach od 7 30 – 1400,

– treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 14 dni od dnia 9.11.2023 roku

Dzień 9.11.2023 roku wskazuje się jako dzień udostępnienia treści obwieszczenia.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie : 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,
  • na stronie internetowej  Miasta Limanowa  w dziale  postępowań o środowiskowych    uwarunkowaniach,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa  w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedla Sowliny”.

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry