Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Do 13 listopada trwa nabór wniosków w ramach programu resortowego „Opieka wytchnieniowa”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że prowadzi nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Przewiduje się, że program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (tj. w godz. 6:00-22:00) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika w 2024 r. wynosi nie więcej niż 240 godzin.

W związku z krótkim terminem przekazania wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13 listopada 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Limanowa 34-600 Limanowa, ul. Kilińskiego 11. Więcej informacji pod nr. tel: 18 3371 310, wew. 31.

Niniejsze zgłoszenia mają posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy na rok 2024.

Pliki do pobrania

Wróć do góry