Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem targowiska Mój Rynek

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem targowiska Mój Rynek położonym przy skrzyżowaniu ul. Bulwary i ul. Targowej w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 459/54 obr 5 m. Limanowa stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00030579/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 7 września 2023 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka ewidencyjna nr 459/54 obręb 5 o powierzchni 0,1704 ha, położona jest przy skrzyżowaniu ul. Bulwary i ul. Targowej w Limanowej. Działka leży w większości w terenach usług użyteczności publicznej i usług komercyjnych objętych strefą ochrony konserwatorskiej symbol U/kz oraz w niewielkiej części: w terenach drogi publicznej klasy L symbol KDL, drogi ulicy miejskiej dojazdowej klasy D symbol KDD i drogi ulicy zbiorczej klasy Z symbol KDZ.

Zgodnie z częścią tekstową miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miasta Limanowa przeznacza się tereny usług użyteczności publicznej i usług komercyjnych symbol U do realizacji nowych obiektów usługowych, przy czym z uwagi na aktualnie nadzwyczaj zmienne warunki społeczno- gospodarcze dopuszcza się na tych terenach w zależności od potrzeb realizację zarówno usług użyteczności publicznej jak też usług komercyjnych pod warunkiem ograniczenia emisji ich uciążliwości wyłącznie do granic własnego terenu.

Przy realizacji nowych obiektów usługowych obowiązuje realizacja zabudowy o wysokości maksimum do pięciu kondygnacji nadziemnych, w tym ostatnia w dachu o kącie nachylenia połaci do 45O przeznaczonym na cele użytkowe lub mieszkalne. W terenach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej (w odniesieniu do ilości kondygnacji) ustala się maksimum trzy kondygnacje nadziemne, w tym ostatnia w dachu z dopuszczeniem realizacji dodatkowych dwóch kondygnacji nadziemnych za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dopuszcza się również rozwiązania nowatorskie, o wysokich walorach estetycznych odbiegających od powyższych ustaleń.

Przy realizacji obiektów usługowych obowiązuje:

– zabezpieczenie miejsc parkingowych w ilościach wynikających z funkcji realizowanego obiektu,

– realizacja wysokiej i niskiej zieleni towarzyszącej w obrębie projektowanych usług,

– obowiązuje realizacja niezbędnej ilości miejsc postojowych dostosowanej do projektowanych usług komercyjnych oraz turystyczno- sportowych.

W oświadczeniu z dnia 22.05.2012 roku Projektanta Branży Konstrukcyjnej podano założenia jakie przyjęto przy szacowaniu obciążeń na elementy konstrukcyjne od ewentualnej nadbudowy dwupoziomowego garażu:

  1. Przyjęto możliwą nadbudowę w konstrukcji szkieletowej żelbetowej o wysokości dwóch pełnych kondygnacji oraz poddasza użytkowego z dachem skośnym o konstrukcji tradycyjnej drewnianej (z ewentualnymi elementami stalowymi). Założono powstanie kondygnacji parteru, kondygnacji I piętra oraz poddasza użytkowego o górnej przegrodzie dachowej.
  2. Przyjęto wstępnie konstrukcję szkieletową żelbetową ze stropami o układzie belkowo-płytowym i grubości płyt wynoszącej 25cm.
  3. Założono dla kondygnacji parteru funkcję handlową (obciążenia eksploatacyjne 5kN/m 2 ), a dla kondygnacji I piętra (obciążenia eksploatacyjne 3kN/m 2 ), oraz poddasza funkcję biurową.

Ilość możliwych do zaprojektowania kondygnacji bez konieczności wzmacniania już istniejącego obiektu jest oczywiście zależna od przyjętej technologii ewentualnej nadbudowy, funkcji obiektu oraz rozwiązań materiałowo-technicznych. Oczywiście podane powyżej parametry dotyczą tylko i wyłącznie kwestii konstrukcyjnych, a ewentualna nadbudowa musi spełniać wymagania formalne np. zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Działka ewidencyjna nr 459/54 obręb 5 m. Limanowa zabudowana jest budynkiem targowiska Mój Rynek o łącznej powierzchni użytkowej 3772,77 m2. Budynek składa się z trzech poziomów. Na poziomie „-2”, „-1” znajdują się miejsca parkingowe oraz pomieszczenia magazynowe, zaś na poziomie „0” zlokalizowanych jest 30 drewnianych stoisk handlowych oraz zadaszone stoliki sprzedażowej. Dojazd do poziomu -1 odbywa się bezpośrednio z ulicy Bulwary zaś do poziomu -2 poprzez drogę zlokalizowaną na działce ewid. nr 459/56 obr 5 m. Limanowa, która stanowi prywatną własność. Dostęp do drogi zlokalizowanej na działce ewid. nr 459/56 obr 5 m. Limanowa uregulowana na podstawie umowy dwustronnie zobowiązującej zawartej na czas nieokreślony, która w przypadku zmiany prawa własność ulega automatycznemu rozwiązaniu. Właściciele działki ewid. nr 459/56 obr 5 m. Limanowa nie wykluczają możliwości zawarcia umowy korzystania z działki ewid. nr 459/56 obr 5 m. Limanowa przez nowego właściciela działki ewid. nr 459/54 obr 5 m. Limanowa celem zapewnienia dostępu do poziomu -2  budynku.

Obecnie trzy pomieszczenia magazynowe zlokalizowane na poziomie -1 i -2 targowiska Mój Rynek w Limanowej o łącznej powierzchni 96,91 m2 są przedmiotem najmu z których dwie umowy zakończą się z dniem 31 stycznia 2024 roku zaś jedna z dniem 31 stycznia 2025 roku.

Zgodnie ze sporządzonym świadectwem charakterystyki energetycznej:

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: 35,3 kWh/(m2 x rok),

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: 52,3 kWh/(m2 x rok),

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: 143,7 kWh/(/(m2 x rok),

– udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: 0%,

– jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: 0,01767 t CO2/(m2 x rok).

Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Miasto Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Działka, będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena nieruchomości działki 459/54 obr 5 m. Limanowa (pow. 0,1704 ha) zabudowanej budynkiem targowiska Mój Rynek w Limanowej stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa wynosi 8 124 150,00 zł brutto (kwota zawiera doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej 23%).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 207.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 800 000,00 zł w terminie do dnia 22 grudnia 2023 roku.

Wpłata wadium w wysokości 800 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 22 grudnia 2023 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (18) 3372- 054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry