Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa

Obwieszczenie

dotyczące wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pod nazwą
Rozbudowa ulicy Mickiewicza (droga gminna  klasy L- lokalna) wraz z budową odcinka łączącego ulicę Mickiewicza z drogą krajową Nr 28 w miejscowości Limanowa, województwo Małopolskie”.

Na podstawie  art. 85 ust.3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tekst jednolity z dnia 25 maja  2023 roku (Dz. U. z 2023r.  poz. 1094 – zwanej  dalej ustawą  ooś)  oraz art.  49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst jednolity z dnia 17 kwietnia 2023r. (Dz. U. z 2023r. poz.775 )  w związku z art. 74 ust.3  ustawy ooś – podaje się do publicznej wiadomości oraz zawiadamia się strony postępowania ,że :

– na wniosek  Miasta Limanowa  w dniu 28.09.2023 roku  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „  Rozbudowa ulicy Mickiewicza (droga gminna  klasy L- lokalna) wraz z budową odcinka łączącego ulicę Mickiewicza z drogą krajową Nr 28 w miejscowości Limanowa, województwo Małopolskie ”

– dane o przedmiotowej  decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.ekokarty.pl/wykaz/miastoLimanowa),

– z  treścią decyzji  oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy  można  zapoznać się w Urzędzie Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska  przy ul. Jana Pawła II 9,  w poniedziałek w godzinach od 7 30 – 1700 , od wtorku do czwartku w godzinach od 7 30 – 1530 i w piątek w godzinach od 7 30 – 1400,

– treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 14 dni od dnia 5.10.2023 roku

Dzień 5.10.2023 roku wskazuje się jako dzień udostępnienia treści obwieszczenia.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie : 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa ,
  • na stronie internetowej  Miasta Limanowa  w dziale  postępowań o środowiskowych    uwarunkowaniach ,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącą  Zarządu  Osiedla  im. Tadeusza Kościuszki.

Pliki do pobrania

Wróć do góry