Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Z Kartą Mieszkańca tańsze posiłki dla dzieci z terenu miasta uczęszczających do miejskich szkół i przedszkoli

Od 1 października dzieciom z terenu Miasta Limanowa uczęszczającym do miejskich szkół i przedszkoli za okazaniem Limanowskiej Karty Mieszkańca udzielona zostanie zniżka na posiłek.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie określenia zniżki przy zakupie w jednostce organizacyjnej miasta – Limanowskim Domu Kultury – obiadów/posiłków dla dzieci będących mieszkańcami miasta, posiadających Limanowską  Kartę Mieszkańca i uczęszczających do miejskich szkół podstawowych i do przedszkoli miejskich zostały ustalone zniżki przy zakupie obiadów/posiłków dla dzieci będących mieszkańcami miasta, posiadających Limanowską  Kartę Mieszkańca i uczęszczających do miejskich szkół podstawowych i do przedszkoli miejskich.

Wysokość zniżki od 1 października 2023 wynosi:

przy zakupie obiadu dla ucznia szkoły podstawowej  w wysokości:

a) 1 zł – przy zakupie tylko pierwszego dania,

b) 3 zł – przy zakupie tylko drugiego dania,

c) 4 zł – przy zakupie pełnego obiadu;

przy zakupie posiłku dla dziecka w przedszkolu w wysokości:

a) 3 zł – przy zakupie śniadania i obiadu,

b) 4 zł – przy zakupie całodziennego wyżywienia.

  • Warunkiem skorzystania ze zniżki jest złożenie przez rodziców karty zgłoszenia dziecka na korzystanie z posiłków, zawierającej  16-cyfrowy numer Limanowskiej Karty Mieszkańca wystawionej dla dziecka zgłaszanego do korzystania z posiłku.
  • Zniżka obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia karty zgłoszenia dziecka na korzystanie  z posiłków,  zawierającej numer Limanowskiej Karty Mieszkańca wystawionej dla dziecka, którego ma dotyczyć zniżka.
  • Zniżka przysługuje dzieciom, które nie korzystają z dofinansowania z rządowego programu pod nazwą „ Posiłek w domu i szkole”  lub z programu osłonowego. Decyzja o wyborze programu, z którego rodzic chce skorzystać przy zakupie posiłku dla dziecka, należy do rodzica.

Rodzice dzieci, które już korzystają z posiłków są proszeni o wypełnienie druku z informacją o numerze Limanowskiej Karty Mieszkańca dziecka. Druk do pobrania TUTAJ lub na stronie www.ldk.limanowa.pl/kuchnie w zakładce Do pobrania.

Rodzice dzieci, które do tej pory nie korzystały z posiłków mogą złożyć wypełnić kartę zgłoszenia  – dostępne na stronie www.ldk.limanowa.pl/kuchnie w zakładce Do pobrania –  i dostarczyć ją do intendenta danej placówki.

Informacje dot. wydania Limanowskiej Karty Mieszkańca :

Do otrzymania LKM uprawniony jest każdy mieszkaniec Miasta Limanowa, który :
-rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Limanowej oraz w swoim zeznaniu podatkowym deklaruje, że jego miejscem stałego zamieszkania jest Miasto Limanowa;
– jest niepracującym współmałżonkiem osoby, o której mowa powyżej
– otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej

Osobom tym LKM wydawana jest na podstawie wniosku.

Do otrzymania LKM uprawnieni są również członkowie rodziny mieszkańca miasta Limanowa składającego wniosek, zamieszkujący z nim pod tym samym adresem, będący w tym samym gospodarstwie domowym, nieuzyskujący dochodów:
– niepracujący współmałżonek;
– dzieci do ukończenia 18 roku życia, kontynuujący naukę do 25 roku życia;
– osoby niepełnosprawne niezależnie od wieku.

Dane powyższych osób podać powinna we wniosku osoba ubiegająca się o wydanie Karty Mieszkańca.

Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu:
1)  dokument tożsamości;
2)  pierwszą stronę PIT za rok poprzedni poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Limanowej (zawierającą prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru);
3)  w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie Gminy Miejskiej Limanowa i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wniosek o LKM może zostać złożony dopiero w następnym roku, po przedłożeniu przez wnioskodawcę zeznania PIT;
4)  w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument);
5)  w przypadku osób otrzymujących zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej – decyzję o przyznanym zasiłku stałym  wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej;
6)   w przypadku osób niepełnosprawnych  – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa. Do wniosku należy dołączyć aktualne fotografie osób objętych wnioskiem – (fotografie w formacie takim jaki jest wymagany do wydania dowodu osobistego).

Osoby pełnoletnie (dzieci) nie będące już  na utrzymaniu rodziców osiągające dochody i rozliczające podatek  dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego składają indywidualny wniosek o wydanie LKM.

Informacje  dotyczące wydawania Limanowskiej Karty Mieszkańca można uzyskać:
– osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Limanowa
– dzwoniąc pod nr telefonu: 18/ 337 20 54  wew. 151 w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Limanowa

Limanowska Karta Mieszkańca uprawnia mieszkańców  do ulg :

– za parkowanie w strefach płatnego parkowania – informacja o zniżkach na grafikach poniżej oraz w załącznikach
– do ulg przy opłatach za dzierżawę miejsca pod groby, wnoszonych w związku z pochówkiem na cmentarzu komunalnym w Limanowej – w przypadku posiadania Karty Mieszkańca obowiązujące opłaty za usługi komunalne na cmentarzu komunalnym obniżone zostają o 30%
– od 01.10.2023 r.  – zniżek na posiłki dla dzieci z terenu miasta uczęszczających do miejskich szkół i przedszkoli.

Druk wniosku o wydanie Limanowskiej Karty Mieszkańca dostępny jest TUTAJ oraz w siedzibie Urzędu – na Dzienniku Podawczym. Wraz z wnioskiem o wydanie LKM złożyć należy także obowiązkowy załącznik – Klauzula RODO – do pobrania TUTAJ.

 

Wróć do góry