Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 29 września 2023 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ) Burmistrz Miasta Limanowa  w toku postępowania administracyjnego ,  toczącego się na wniosek  Pana Wiesława  Zelka  prowadzącego działalność gospodarczą  p.n. Firma Usługowa- Handlowa „ ZOLTAR”  Wiesław Zelek  ,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na zmianie ilości zbieranych odpadów i zmianie kodów zbieranych odpadów na terenie  działki nr ew. 380/33 obr. ew. 3 w Limanowej,   w związku z zamiarem uzyskania kolejnej decyzji  na zbieranie odpadów  na podstawie ustawy o odpadach

zawiadamia Strony postępowania:

  • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w powyższej sprawie przed wydaniem decyzji  w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla w/w przedsięwzięcia  w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej  (pok.305)  w godzinach urzędowania.

Dzień 29.09.2023 roku wskazuje się jako dzień udostępnienia treści obwieszczenia

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie : 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa ,
  • na stronie internetowej  Miasta Limanowa  w dziale  postępowań o środowiskowych    uwarunkowaniach ,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa  w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

–    w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedla  Sowliny”.

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry