Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje o przedłużeniu możliwości składania wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi z zgodnie art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do 04.03.2024 r.

Zmiana nastąpiła na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. 2023 poz. 1684).

Osoba ubiegająca się o świadczenie na wniosku oświadcza, że:

  1. Zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania”,
  2. Za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
  3. Za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem oraz, że dane podane we wniosku są prawdziwe,
  4. Dane podane we wniosku są prawdziwe.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który, zgodnie §1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 24 czerwca 2022 (Dz. U. 2022 poz. 1336)

  1. Posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558),
  2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności,
  3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni),
  4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia,
  5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci,
  6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Przyznanie oraz wypłata świadczenia uzależniona jest od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacja prowadzona jest przez upoważnionych pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania stanowiąca załącznik do wniosku o świadczenie, wypełniana jest dla każdej osoby osobno.

Złożenie wniosku o świadczenie pieniężne następuje w gminie, na której mieści się lokal zakwaterowania.

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego tym wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem wyżej wymienionych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek wraz załącznikiem o świadczenie pieniężne można pobrać ze strony poniżej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001684/O/D20231684.pdf   lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. Kilińskiego 1, a następnie złożyć w tut. Ośrodku. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: 18 3371 310, wew. 31.

Pliki do pobrania

Wróć do góry