Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia, lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 84,10 m2 w tym 60,75 m2 powierzchnia na parterze oraz 23,35 m2 powierzchni w piwnicy magazyn, położonego w Limanowej przy ul. Rynek 3 na okres 3 lat. Wejście do lokalu bezpośrednio z chodnika.

Obecna umowa najmu przedmiotowego pomieszczenia, lokalu użytkowego kończy się z dniem 30 września 2023 roku.

Pomieszczenia zostaną wydane najemcy w stanie nie odnowionym po użytkowaniu przez poprzedniego najemcę.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości, opłatę za energię elektryczną, za centralne ogrzewanie, za wywóz śmieci, wodę i kanalizację.

Najemcę obciążają koszty dostosowania lokalu do prowadzonej przez niego działalności.

Zgodnie ze sporządzonym świadectwem charakterystyki energetycznej:

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: 74,00 kWh/(m2 x rok),

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: 94,73 kWh/(m2 x rok),

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi: 121,04 kWh/(/(m2 x rok),

– udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: 0%,

– jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: 0,02 t CO2/(m2 x rok).

Stawka czynszu będzie rewaloryzowana raz w roku w miesiącu styczniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego.

Czynsz płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca za który przypada należność.

Przetarg polegać będzie na licytacji miesięcznej stawki czynszu najmu powierzchni użytkowej. Stawka wywoławcza wynosi 90,00 zł/m2/m-c powierzchni znajdującej się na parterze. Stawka wywoławcza zawiera doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej. Ustala się stawkę czynszu za 1 m2 piwnicy w wysokości 30 % czynszu ustalonego w drodze licytacji za 1 m2 powierzchni na parterze. Pierwsze postąpienie wynosi 1,00 zł/m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II, w Sali nr 207, o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł w terminie do dnia 18 września 2023 roku oraz okazanie w dniu przetargu komisji przetargowej zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami na rzecz Urzędu Miasta Limanowa wystawione przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 18 września 2023 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet opłaty miesięcznego czynszu najmu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od dnia przetargu.

Termin spisania umowy najmu zostanie ustalony do 21 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu. Z projektem umowy najmu można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 3372054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry