Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 28 sierpnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 10 §1  i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst  jednolity z dnia 17  kwietnia  2023 r. (  Dz. U. z 2023r. poz.775)  w związku z  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   tj. z dnia 25 maja 2023r. ( Dz. U. z 2023r.  poz. 1094 ) o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta Limanowa

zawiadamia  strony

  uczestniczące w postępowaniu administracyjnym  w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na zmianie ilości zbieranych odpadów i zmianie kodów zbieranych odpadów  na terenie  działki nr ew. 380/33 obr. ew. 3 w Limanowej ,  że została uzupełniona karta informacyjna przedsięwzięcia  w zakresie kwalifikacji przedsięwzięcia i wpływu przedsięwzięcia na JCW zgodnie  z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Jednocześnie informuję , że Burmistrz Miasta Limanowa w dniu 22.08.2023  ponownie  zwrócił się ( załączając uzupełnioną kartę informacyjnej przedsięwzięcia )  do Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w  Limanowej o zajęcie stanowiska na  podstawie art. 64  ust. 1 i 2  art. 78 ust.1 ustawy z dnia   3 .10.2008 roku  o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. z dnia 25 maja 2023r.  ( Dz. U. z 2023r.  poz. 1094 )  w powyższej sprawie lub potwierdzenia zajętej  wcześniej opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuje się także , że Burmistrz Miasta Limanowa  przesłał uzupełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia  do Państwowego  Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Nowym Sączu  oraz  Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska  w Krakowie –  Wydziału  Spraw Terenowych w Starym Sączu w celu  wyrażenie  opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby  co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko – zgodnie z art. 64 ust.1 i 2 , art.78 ust.1   cytowanej wyżej ustawy  z dnia 3 października 2008 roku.

                                                                                                                                                                                                                                         

Strony postępowania mogą zapoznać się z uzupełnionymi  materiałami oraz wnosić uwagi w powyższej sprawie w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9  pok. 305 w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia , ogłoszenia  lub   udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie : 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa ,
  • na stronie internetowej  Miasta Limanowa  w dziale  postępowań o środowiskowych    uwarunkowaniach ,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa  w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

–    w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedla Sowliny ”.

Wróć do góry