Deklaracja dostępności

Obwieszczenie – budowa obwodnicy Limanowej – uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 10 §1  i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst  jednolity z dnia 17  kwietnia  2023 r. (  Dz. U. z 2023r. poz.775)  w związku z  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   tj. z dnia 25 maja 2023r. ( Dz. U. z 2023r.  poz. 1094 ) o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia  strony uczestniczące w postępowaniu administracyjnym  w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie obwodnicy Limanowej  w ciągu DK28  według wariantu 1A , że została uzupełniona karta informacyjna przedsięwzięcia w zakresie informacji dotyczących regulacji wód.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Limanowa w dniu 22.08.2023  ponownie  zwrócił się (załączając Aneks Nr 1 do karty informacyjnej przedsięwzięcia)  do Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w  Limanowej oraz  Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska  w Krakowie – Wydziału  Spraw Terenowych w Starym Sączu  o zajęcie stanowiska na  podstawie art. 64  ust. 1 i 2  art. 78 ust.1 ustawy z dnia  3 .10.2008 roku  o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. z dnia 25 maja 2023 r. ( Dz. U. z 2023r.  poz. 1094)  w powyższej sprawie lub potwierdzenia zajętych wcześniej opinii dotyczących obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Informuje się także, że w dniu 22.08.2023 przesłał uzupełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia ( Aneks Nr 1 do karty informacyjnej przedsięwzięcia w wersji papierowej i elektronicznej ) do Państwowego  Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Nowym Sączu,  w celu  wyrażenie  opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby  co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko – zgodnie z art. 64 ust.1 i 2 , art.78 ust.1   cytowanej wyżej ustawy  z dnia 3 października 2008 roku.

W związku z powyższym  strony postępowania mogą zapoznać się z uzupełnionymi  materiałami oraz wnosić uwagi w powyższej sprawie w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9,  pok. 305 w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia, ogłoszenia  lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości  przez  zamieszczenie : 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa,
  • na stronie internetowej  Miasta Limanowa  w dziale  postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa  w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedla  im. Tadeusza Kościuszki”,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedla Grunwaldzkiego ”,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego  Zarządu  „Osiedla Dworskiego ”,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedla Sowliny ”.
Wróć do góry