Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że prowadzi  nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

  1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  1. Wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  2. Wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  3. Wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  4. Wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W związku z krótkim terminem przekazania wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są do dnia 4 września 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Limanowa 34-600 Limanowa, ul. Kilińskiego 11. Więcej informacji nt. powyższego Programu można uzyskać pod nr tel: 18 3371 310, wew. 31.

#MinisterstwoRodzinyiPolitykiSpołecznej

Pliki do pobrania

Wróć do góry