Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Dożywianie dzieci w miejskich placówkach oświatowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje o możliwości skorzystania z dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Limanowej w roku szkolnym 2023/2024 w placówkach oświatowych, tj. w szkołach, przedszkolach i żłobkach.

Rodziny będą mogły ubiegać się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci i młodzieży w ramach następujących programów:

  1. Wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 o przyznanie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole, przedszkolu lub żłobku może ubiegać się rodzina, której dochód netto nie przekracza 200 % kryterium dochodowego przewidzianego ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej co stanowi kwotę 1 200 zł netto na osobę w rodzinie.
  2. Wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu Miasta Limanowa na lata 2020-2023 o wsparcie finansowe może ubiegać się rodzina, której dzieci lub młodzież uczęszczają do placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Limanowa.

Program osłonowy realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej we współpracy z Limanowskim Domem Kultury.

W ramach programu udziela się dofinansowania do obiadów dla dzieci i młodzieży  w wysokości:

  • 25% – jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 200%, a nie przekracza 250%  (tj. powyżej 1 200,00 zł do 1 500,00 zł) kryterium dochodowego,
  • 15% – jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 250%, a nie przekracza 300%  (tj. powyżej 1 500,00 zł do 1 800,00 zł) kryterium dochodowego.

Rodziny, których kryterium dochodowe przekracza 300 % dochodu netto pokrywają pełny koszt zakupu posiłku. Formularz wniosku dostępny jest online na stronie internetowej www.mops.wlimanowej.pl oraz na stronie internetowej www.miastolimanowa.pl jak również w wersji papierowej w MOPS, szkole, przedszkolu i żłobku.

Podania lub wnioski o udzielenie pomocy przyjmowane będą:

  • w formie zgłoszenia telefonicznego na podstawie którego pracownik socjalny sporządzi protokół ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy (tel. 18 3371-310 wew. 34 lub 42),
  • drogą elektroniczną (wniosek musi być podpisany i zeskanowany) na adres e-mail: sekretariat@mops.wlimanowej.pl,
  • w formie papierowej przesłane pocztą tradycyjną lub dostarczone osobiście do tutejszego Ośrodka, ul. Kilińskiego 11.

W podaniu należy wpisać dane kontaktowe wnioskodawcy, wskazać swój numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, dane osobowe dzieci tj. imię i nazwisko oraz adres szkoły/przedszkola/żłobka, do którego dziecko będzie uczęszczać w roku szkolnym 2023/2024.

Z rodzinami, które będą ubiegać się o pomoc w formie dożywania dzieci i młodzieży pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji rodzinnej i dochodowej zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej. Po zebraniu pełnej dokumentacji potwierdzającej aktualną sytuację rodzinną i dochodową rodziny zostanie wydana decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dożywiania lub dofinansowania.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto m. in. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (np. w sytuacji, kiedy wniosek zostanie złożony w sierpniu 2023 r., należy do niego załączyć zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc lipiec 2023 r.), decyzję organu emerytalno – rentowego z 2023 r.

Uwaga!
Wszyscy rodzice, którzy chcą skorzystać z pomocy w formie posiłku dla dzieci od m-ca września powinni złożyć podanie lub wniosek w miesiącu sierpniu 2023 r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni telefonicznie pod numerem telefonu 18 3371-310 wew. 34 lub 42.

Informujemy również, iż rodziny które nie zamieszkują na terenie Miasta Limanowa, chcące skorzystać z pomocy w formie dożywiana dzieci i młodzieży powinny zgłosić się do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania.

Pliki do pobrania

Wróć do góry