Deklaracja dostępności
O mieście

Rozpoczęły się prace nad stabilizacją osuwiska przy ul. Paderewskiego

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Spółka z o.o. ze Skoczowa rozpoczęło prace nad stabilizacją osuwiska wraz z odbudową drogi – ul. Paderewskiego w Limanowej. Miejsce gdzie prowadzone są prace wizytował w piątek 14 lipca Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Z-ca Burmistrza Wacław Zoń, a także Wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa Stanisław Orzechowski i Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Stanisław Gorczowski.

Prace na miejscu gdzie powstało osuwisko prowadzone są przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a podstawą stabilizacji osuwiska jest palowanie na całej jego długości przez pale dużych średnic (1200 mm). Na zamontowanych palach zostanie zabudowany oczep żelbetowy, który będzie podstawą oparcia odbudowywanego odcinka drogi.
W dalszej części robót wykonana zostanie odbudowa ulicy Paderewskiego.

Wykonanie stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” zrealizuje za kwotę 3 mln 424 933,61 zł, a zadanie w 80%  kosztów kwalifikowalnych pokryte zostanie za środki pozyskane przez Miasto Limanowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków osuwiskowych w 2023 roku.

Zakończenie prac nad stabilizacją osuwiska wraz z odbudową ul. Paderewskiego planowane jest na koniec listopada br.

Przypomnijmy – po uaktywnieniu się osuwiska na ul. Paderewskiego co miało miejsce w połowie maja 2021 r. zamknięty został odcinek tej drogi na długości kilkudziesięciu metrów. Na miejscu  wykonywane  były prace doraźne, które nie przyniosły jednak oczekiwanych efektów, a zamakanie korpusu drogi od rozlewiska położonego w dole drogi powodowało dalsze osuwanie się skarpy drogi i powiększenie zapadliska.

Wówczas samorząd miasta wystąpił za pośrednictwem powiatowego geologa do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie o aktualizację Karty Osuwiskowej uaktywnionego osuwiska. Karta osuwiskowa została uaktualniona, a zadanie związane ze stabilizacją osuwiska oraz odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego opinią Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków zostało rekomendowane do realizacji w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałania tym zdarzeniom.

Pozwoliło to miastu wystąpić do Wojewody Małopolskiego o wsparcie finansowe dla opracowania dokumentacji geologiczno – inżynieryjnej, a po otrzymaniu środków przystąpiono do kolejnego etapu – przyznania środków na wykonanie dokumentacji budowlanej. Po otrzymaniu tych środków  opracowana została dokumentacja projektowo-budowlana, a następnie w drodze przetargu wyłoniony został Wykonawca zadania, który przed kilkoma dniami rozpoczął prace na miejscu powstania osuwiska.

Galeria

Wróć do góry