Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

OBWIESZCZENIE

Limanowa dnia 25.07.2023 r.

Nasz znak:  ZP.6220.3.2023                                                                              

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ) Burmistrz Miasta Limanowa  w toku postępowania, toczącego się na wniosek Miasta Limanowa reprezentowanego przez Pełnomocnika ,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „  Rozbudowa ulicy Mickiewicza ( droga gminna  klasy L- lokalna) wraz z budową odcinka łączącego ulicę Mickiewicza z drogą krajową Nr 28 w miejscowości Limanowa, województwo Małopolskie ”

zawiadamia Strony postępowania:

  • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
  • o wydaniu w dniu 12.05.2023 opinii Dyrektora Zarządu Zlewni ­Wód Polskich w Nowym Sączu (znak: KR.ZZŚ.3.4901.71.2023.WR) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

Ponadto, w toku niniejszego postępowania wobec przedstawienia przez Wnioskodawcę nowych materiałów, Dyrektor Zarządu Zlewni ­Wód Polskich w Nowym Sączu  pismem z dnia 30.06.2023 r., (znak: KR.ZZŚ.3.4901.71.2023.WR)  podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w wydanej wcześniej opinii z dnia 12.05.2023r,

  • o wydaniu w dniu 28.04.2023r. opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej (znak:NZ.90831.18.2023) stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko,

Ponadto, w toku niniejszego postępowania wobec przedstawienia przez Wnioskodawcę nowych materiałów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej  w opinii sanitarnej z dnia 27.06.2023r. , (znak:NZ.90831.33.2023) ponownie stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko,

  • o wydaniu w dniu 21.07.2023r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (znak: ST-II.4220.40.2023.PL), stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nowym Sączu .

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9 (pok.305) w Limanowej , w godzinach urzędowania.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie.

Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie : 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa ,
  • na stronie internetowej  Miasta Limanowa  w dziale  postępowań o środowiskowych    uwarunkowaniach ,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa  w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

–    w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  Osiedla  im. Tadeusza Kościuszki.

Wróć do góry