Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

OBWIESZCZENIE o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa obwodnicy

Znak sprawy: ZP.6220.9.2023

Limanowa , dnia 12.07.2023

OBWIESZCZENIE

Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na   budowie obwodnicy Limanowej  w ciągu DK 28 ( zgodnie z wnioskiem  racjonalnym wariantem  proponowanym przez inwestora  jest wariant W1A) .  Wnioskodawca:  Skarb Państwa – Generalny Dyrektor  Dróg Krajowych i Autostrad  w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik Dyrektora Oddziału GDDKIA w Krakowie  Krzysztof Pach.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Miasta Limanowa  spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 2000 ze zm.) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony

iż wezwał pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia  na środowisko.

Wróć do góry