Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

OBWIESZCZENIE o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych – punkt zbierania odpadów na działce nr ew. 380/33

Herb Miasta Limanowa i napis OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Znak sprawy: ZP.6220.4.2023

Limanowa , dnia 14.07.2023

OBWIESZCZENIE

Dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  zmianie ilości zbieranych odpadów i zmianie kodów zbieranych odpadów  na terenie  istniejącego punktu zbierania odpadów na działce nr ew. 380/33 obr. ew. 3 w Limanowej .  Wnioskodawca: Wiesław Zelek

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Miasta Limanowa  spełniając wymóg art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 2000 ze zm.) mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy

zawiadamia Strony

iż wezwał Wiesława Zelka  do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia  na środowisko.

Wróć do góry