Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa – 29 czerwca godz.10:00

W czwartek 29 czerwca 2023 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się  LXXX Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Debata nad raportem o stanie miasta Limanowa za 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Limanowa.
 9. Informacja o realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2022 rok wraz z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2022 rok wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.
 10. Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej.
 11. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa o badaniu realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2022 rok wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do wniosku absolutoryjnego.
 13. Dyskusja w sprawie realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2022 rok.
 16. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 17. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A. w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok

B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040

C. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 35,60 m2 położonego w Limanowej przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej 10

D. w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego.

18. Inicjatywy uchwałodawcze.
19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20.Wolne wnioski.
21.Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                        /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

 

Wróć do góry