Deklaracja dostępności
O mieście

Odbyła się absolutoryjna sesja Rady Miasta

W dniu 29 czerwca br. w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbyła się LXXX sesja Rady Miasta Limanowa, podczas której podjęta została uchwała ws. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Limanowa oraz uchwała absolutoryjna z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2022 rok.

Podczas debaty nad Raportem o stanie Miasta Limanowa Burmistrz Władysław Bieda omówił realizację zadań inwestycyjnych oraz podejmowanych działań w 2022 roku, przedstawił dane dotyczące stanu budżetu i wysokości zadłużenia samorządu, dane demograficzne miasta oraz odniósł się do spraw związanych z oświatą, gospodarką komunalną, wodociągową i kanalizacyjną miasta. W dyskusji nad Raportem o stanie Miasta Limanowa wzięli także udział radni.

Po zakończonej debacie Rada Miasta Limanowa udzieliła Burmistrzowi Miasta wotum zaufania, a następnie po zapoznaniu się z:

– informacją dot. realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2022 rok wraz z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok i informacji o stanie mienia Miasta Limanowa wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie

– informacją o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej

– informacją Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa o badaniu realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2022 rok

– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

oraz po dyskusji w sprawie realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2022 rok, Radni Miasta podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2022 oraz udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Limanowa za 2022 rok.

W dalszej części posiedzenia Rada Miasta Limanowa podjęła także uchwały:

– w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok
-w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040
-w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 35,60 m2 położonego w Limanowej przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej 10
-w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego.

Galeria

Wróć do góry