Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa

 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 17 kwietnia 2023  Dz. U. z 2023 roku poz.775) w związku z art. 73 ust.1 oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z dnia 25  maja  2023 r.  Dz. U. z 2023  poz. 1094) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia  strony

–   że na wniosek z dnia 31.05.2023  Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik Dyrektora Oddziału GDDKIA w Krakowie  Krzysztof Pach wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie obwodnicy Limanowej  w ciągu DK 28. Zgodnie z wnioskiem  racjonalnym wariantem  proponowanym przez inwestora   jest wariant W1A.

Jednocześnie informuję , że  Burmistrz Miasta Limanowa  zwrócił się  z wnioskiem  do Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w  Limanowej , Regionalnego  Dyrektora   Ochrony Środowiska  w Krakowie –  Wydziału  Spraw Terenowych w Starym Sączu oraz  Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  o wyrażenie  opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko  , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko – zgodnie z art. 64 ust.1 i 2 , art.78 ust.1   cytowanej wyżej ustawy  z dnia 3 października 2008 roku.                                                                                                                                                                                                                                              

W związku z powyższym  strony postępowania mogą zapoznać się ze złożonymi  materiałami oraz wnosić uwagi w powyższej sprawie w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Limanowa  przy ul. Jana Pawła II 9  pok. 305 w godzinach urzędowania.

Dzień 23.06.2023 roku wskazuje się jako dzień udostępnienia treści obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia , ogłoszenia  lub   udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do publicznej wiadomości   przez   zamieszczenie : 

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa ,
 • na stronie internetowej  Miasta Limanowa  w dziale  postępowań o środowiskowych    uwarunkowaniach ,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa  w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,

–    w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedle  im. Tadeusza Kościuszki”,

–    w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedle Grunwaldzkie”,

–    w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącego  Zarządu  „Osiedle Dworskie”,

–    w miejscu planowanego przedsięwzięcia  przez Przewodniczącą  Zarządu  „Osiedle Sowliny”.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania administracyjnego w sprawach związanych z wydaniem  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1i2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku ( Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 )  informuję  , iż:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Limanowa, jest Burmistrz Miasta Limanowa z siedzibą urzędu ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

 1. (18) 3372054
 2. e-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl
 3. adres www: www.miastolimanowa.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pan/ Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@miastolimanowa.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej na podstawie art. 71  ust. 2 pkt.2 , art. 75  ust.1 pkt. 4  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku   poz. 1405 ze  zmianami )

Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w  następujących przepisach prawa:

 • ustawa z 3 października 2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Państwa dane zostaną  udostępnione  podmiotom  upoważnionym  na  podstawie  przepisów prawa.
 2. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem administracyjnym mogą być podmioty z którymi Urząd Miasta Limanowa zawarł umowy na świadczenie  usług  serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji postępowania administracyjnego, a następnie – zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Limanowa Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów – przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie administracyjne.

Prawa osób, których dane dotyczą

W granicach przewidzianych prawem przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wróć do góry