Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wystąpił do Rady Miasta Limanowa o dokonanie wyborów ławników niezbędnych do orzekania w Sądzie Rejonowym w Limanowej – w liczbie 2 ławników oraz do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – w liczbie 3 ławników.

W związku z powyższym zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023 r. poz. 217 t.j. ze zm.), Rada Miasta Limanowa dokona wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej w liczbie 2 ławników.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoba posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • osoba nieskazitelnego charakteru;
 • osoba, która ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat;
 • osoba zatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą
  lub zamieszkała w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • osoba zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • osoba posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach
  oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, dołączając następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty powyżej wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis
lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa w godzinach pracy do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Urzędu po 30 czerwca 2023 r.,
a także zgłoszenia, które nie spełniają w/w wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

1) Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

2) Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

WZORY DOKUMENTÓW  /do pobrania na Dzienniku Podawczym/

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

Wróć do góry