Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 plus

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że w dniach od 22 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. wydaje skierowania do otrzymania pomocy w formie paczek żywnościowych w ramach Programu osobom/rodzinom spełniającym kryterium dochodowe.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek z żywnością.

W ramach Podprogramu 2021plus pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 1 823,60 zł (dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 776 zł)
 • dla osoby w rodzinie 1 410,00 zł (dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 600 zł).

Osoby zainteresowane przedmiotową pomocą żywnościową i spełniające powyższe kryteria w celu otrzymania pomocy powinny zgłosić się z dokumentacją potwierdzającą dochód za miesiąc kwiecień 2023 r. do Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Limanowej ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa w wyżej wskazanym terminie.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

 1. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 2. wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 3. świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
 4. renty,
 5. emerytury,
 6. alimenty,
 7. odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 8. zasiłki dla bezrobotnych,
 9. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 10. dochody z gospodarstwa rolnego,
 11. świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 12. dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 13. dodatek mieszkaniowy,
 14. świadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. 2019 poz. 1622 z późn. zm.)

Do dochodu nie wlicza się: 

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  5a) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255), i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1858), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 7. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162 i 1981);
 8.  świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
 9. świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);
 10. nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535);
 11. pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472);
 12. środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
 13. zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 14. rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270);
 15. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270);
 16. kwoty dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.2));
 17. kwoty dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Dochód osoby/rodziny ustalany będzie m.in. na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

 1. zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy zawodowej, umowy zlecenia, umowy
  o dzieło, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzonej uzyskiwanie dochodów przez Urząd Skarbowy,
 2. decyzji lub odcinka z ZUS lub KRUS o wysokości pobieranego świadczenia, emerytalnego, rentowego, renty rodzinnej itp.,

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 18 3371 310 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pliki do pobrania

Wróć do góry