Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – II rata

Urząd Miasta Limanowa przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Limanowa, że do dnia 31 maja 2023 r. należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Należność prosimy uiścić na konto Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa: Nr rachunku: 28 8804 0000 0000 0023 3100 0002 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z zaznaczeniem jego rodzaju w wysokości zgodnej z otrzymanym naliczeniem w styczniu br.

Na podstawie art. 18 ust. 12 b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.), w przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości    i w terminie  do dnia 31 maja 2023 r. przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym określonej w art.11 ¹ ust.2 albo 5.
Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.
Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Wróć do góry