Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa informuje

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą Nr LI.330.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2021 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6.06.2023 r. do 30.06.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa (ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa), (pok. nr 305), od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania.

Ponadto projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa: https://miastolimanowa.pl/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Limanowa: https://bip.malopolska.pl/umlimanowa.

Zmiana studium obejmuje tekst i rysunek w zakresie określonym w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa (Uchwałą Nr LI.330.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2021 r.).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.06.2023 r. w sali konferencyjnej, pok. nr 208, o godz. 10.00.

Zgodnie z  art. 8c oraz art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Limanowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2023 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.

Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Limanowa, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Miasta Limanowa.

Informuję, że:

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta Limanowa z siedzibą ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa i są one podawane w celu składania uwag do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 8 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@miastolimanowa.pl

 

https://bip.malopolska.pl/umlimanowa,a,2286730,ogloszenie-burmistrz-miasta-limanowa-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwaru.html

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry