Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Apel do właścicieli psów

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców miasta Limanowa dotyczącymi wałęsających się samowolnie psów, Urząd Miasta Limanowa przypomina, że posiadanie zwierząt łączy się z szeregiem obowiązków. W większości przypadków psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli.

Przypominamy, że każdy posiadacz psa musi wiedzieć, że obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga nakłada na niego ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572) oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2151). Pies nie może biegać w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) bez odpowiedniego nadzoru. 

Obowiązek szczególnej ostrożności, przy trzymaniu zwierzęcia, nakłada bowiem na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówiący, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”. Zaniechanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa, może skutkować nie tylko odpowiedzialnością za wykroczenie.

W przypadku, kiedy pies w wyniku pogryzienia spowoduje u innej osoby obrażenia, właściciel czworonoga może odpowiadać jak za przestępstwo.

Psy wałęsające się samowolnie w wyniku nieodpowiedniego nadzoru człowieka nad ich podopiecznymi, skutkuje często zagryzaniem zwierzyny dzikiej, a także innych zwierząt domowych.

Dlatego też przypominamy właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach,  a w szczególności o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami, utrzymaniu czystości i porządku związanych z posiadaniem zwierząt oraz o  sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

  • w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może kierować do sądu z wnioskiem o ukaranie właściciela psa,
  • w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców, gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców, Miasto podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta, tel. 18 337 20 54 wew. 172. Osoba, która przekazuje zgłoszenie, musi podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Limanowa uchwalony przez Radę Miasta Limanowa w dniu 24 lutego 2023 r. znajduje się TUTAJ

Wróć do góry