Deklaracja dostępności
O mieście

Wybrano Wykonawcę opracowania dokumentacji przebudowy i budowy ul. Sikorskiego oraz budowy chodnika przy ul. Polnej

Konsorcjum: AD ECO BAU Dariusz Sądelski i AD ECO BAU Sp.z.o.o. zostało wybrane na Wykonawcę:

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy i budowy ul. Sikorskiego w Limanowej

– opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Polnej w Limanowej.

Wybór najkorzystniejszej oferty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszczególnych zadań nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia.

W postępowaniu dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy i budowy ul. Sikorskiego udział wzięła jedna oferta Konsorcjum: AD ECO BAU Dariusz Sądelski i AD ECO BAU Sp. z.o.o., i została ona wybrana z kwotą 183.000,00 zł
za wykonanie prac projektowo-kosztorysowych.

W postępowaniu dot. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy chodnika przy ul. Polnej udział wzięły dwie oferty: Konsorcjum: AD ECO BAU Dariusz Sądelski i AD ECO BAU Sp. z.o.o. i Biuro Projektowe Droginwest Ryszard Mazur z Zakopanego.

Biuro Projektowe Droginwest otrzymało mniejszą ilość punktów w kryterium dotyczącym ceny, a wybrany Wykonawca opracowania prac projektowo-kosztorysowych – AD ECO BAU Dariusz Sądelski i AD ECO BAU Sp. z.o.o. zrealizuje zadanie za kwotę 98.000,00 zł.

Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych ogłoszone zostaną postępowania przetargowe na wybór Wykonawców poszczególnych zadań.

Wróć do góry