Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Limanowa

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Limanowa na lata 2021-2026 została uchwalona Uchwałą nr LI.327.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2021 roku. Jej opracowanie wynikało z mocy Ustawy i pomocy społecznej, polecającej gminie opracowanie tego rodzaju dokumentu, który diagnozuje sytuację społeczną w danej jednostce samorządu terytorialnego oraz określa cele, kierunki i sposoby działań do realizacji w obszarze społecznym w gminie.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Limanowa na lata 2021-2026 w swoich zapisach zakłada coroczny monitoring realizacji założeń dokumentu, polegający na gromadzeniu i analizie danych dotyczących realizacji celów strategicznych Strategii. Monitoring ma na celu sprawdzenie i ocenę skuteczności realizacji działań strategicznych i ewentualnie ustalenie, jakie należy podjąć środki zaradcze czy nowe działania, by zrealizować postawione cele. Monitorowanie dostarcza także informacji dla przyszłego planowania – pokazuje, w jakim stopniu podjęte w danym okresie działania przybliżyły jednostkę do realizacji postawionej wizji. Celem monitoringu jest zatem zapewnienie zgodności wdrażania zapisów strategicznych z wcześniejszymi założeniami.

Przedstawiany  dokument to raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Limanowa na lata 2021-2026 za rok 2022 obejmujący swoim zasięgiem miasto Limanowa. Raport znajduje się TUTAJ.

Wróć do góry