Deklaracja dostępności
O mieście

Ponad 3 mln zł na stabilizację osuwiska przy ul. Paderewskiego, ten sam Wykonawca prac projektowych stabilizacji osuwisk przy ul. Bystrej i ul. Walecznych

3 098 988,00 zł otrzymało Miasto Limanowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków osuwiskowych na zadanie związane z wykonaniem stabilizacji osuwiska i odbudowy drogi przy ul. Paderewskiego.

Rozpoczęta jest już procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy tego zadania, które zrealizowane będzie przy udziale środków Wojewody do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania po przetargu.

DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o. z Chrzanowa została wybrana na Wykonawcę  opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi ul. Bystra”.

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonania zadania nastąpił w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. W postępowaniu dot. opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi ul. Bystra” udział wzięły trzy oferty: GC Projekt Sp. z o.o., Rzeszów, DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o. z Chrzanowa i  Firma MOSTEK Patrycjusz Mostek z Rzeszowa. Największą ilość punktów przyznano DRAFT ENGINEERS Spółce z.o.o. z Chrzanowa, która wykona prace projektowo-kosztorysowe za kwotę 93 480,00 zł. Kwota ta w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych pokryta zostanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków osuwiskowych.

DRAFT ENGINEERS Spółka z.o.o. z Chrzanowa jest także Wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą dokumentacji osuwiska przy ul. Walecznych i w najbliższych dniach zaplanowano podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych. Całkowita wartość zadania wynosi 88 000,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków osuwiskowych ziemi – 68 000,00 zł.

 

Wróć do góry