Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zyskaj dotację na remont zabytków

W związku z naborem Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych;  Rada Gminy podjęła uchwałę NR LXXIII.453.23 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.260.13 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Burmistrz Miasta Limanowa informuje

właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Miasta Limanowa o możliwości ubiegania się o dotację finansowaną z w/w programu.  Szczegółowe warunki Programu określono w komunikacie na stronie:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r. do godz. 13:00

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

– Nazwa i adres wnioskodawcy,

– Nazwa inwestycji,

– Opis inwestycji,

– Przewidywany okres realizacji,

– Przewidywany termin zakończenia prac,

– Przewidywana wartość inwestycji (w PLN),

– Deklarowana kwota udziału własnego,

– Kwota wnioskowanych środków.

– Decyzję wpisania do rejestru zabytków

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: Bożena Matras – Starszy Inspektor, pok. 302, tel. 18 337 20 54 wew. 155 w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia przez Beneficjenta wniosków pierwszeństwo mają zabytki będące obiektami ogólnodostępnymi, a następnie zgłoszenia projektów z najbardziej przygotowaną do realizacji inwestycją.

Przyjmowane są tylko te zgłoszenia, które nie zostały złożone w innych urzędach.

Złożenie wniosku nie daje gwarancji otrzymania dotacji.

UWAGA! Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

Burmistrz Miasta Limanowa

Władysław Bieda

Wróć do góry