Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa – 31 marca godz.10:00

W piątek 31 marca 2023 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się  Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  A. w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok
  B.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040
  C. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Limanowa z dnia 24 listopada 2017 r. Nr LX.386.2017 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz zwrotu kosztów pomocy przyznawanej w ramach zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej zmienionej uchwałą nr XXIX.184.20 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 lipca 2020r.
  D. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa
  w 2023 roku
  E. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 15 lat obiektu „Mój Rynek” znajdującego się na działce ewid. 459/54 obr.5 m. Limanowa
  F. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek stanowiących własność Miasta Limanowa na działki stanowiące własność osoby fizycznej
  G. w sprawie określenia Dworca Głównego wraz z węzłem przesiadkowym, udostępnionego dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z obiektu
  H. w sprawie przyznania tytułu i medalu Za Zasługi dla Miasta Limanowa
  I.  w sprawie przyznania tytułu i medalu Za Zasługi dla Miasta Limanowa
 9. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej:

– sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej za 2022 rok
– sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023”.

10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
11. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w roku budżetowym 2022.
12. Inicjatywy uchwałodawcze.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                     /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

Wróć do góry