Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Limanowa

Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst  jednolity z dnia 14 września 2022 r., Dz. U. z 2022 roku poz.2000 ze zm. ), w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 7 kwietnia  Dz. U. z 2022 r. ,  poz. 1029 ze zmianami) Burmistrz Miasta Limanowa  zawiadamia  strony postępowania, że w dniu 23.02.2023 roku wydał postanowienie, w którym:

  1. Stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:  „ Przebudowa  istniejącego jazu stałego i dennego ujęcia wody na rzece Łososinie  w jej km 33+513  wraz z modernizacją na jaz ruchomy powłokowy w miejscowości Limanowa, woj. małopolskie  na działce nr ew. ½  obręb ewidencyjny  1 jednostka ewidencyjna Limanowa”,
  2. Określił zakres  raportu o oddziaływaniu w/w  przedsięwzięcia na  środowisko.

Z  treścią w/w postanowienia i dokumentacją sprawy  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok. nr 305.

Doręczenie stronom w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie : 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa ,
  • na stronie internetowej  Miasta Limanowa  w dziale  postępowań o środowiskowych    uwarunkowaniach ,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Limanowa  w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa  w budynku przy ul. M. B. Bolesnej18B w Limanowej,
  • w miejscu planowanego przedsięwzięcia przez Przewodniczącego  Zarządu  Osiedla  Łososińskiego.
Wróć do góry