Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

INFORMACJA DLA RODZICÓW
O REKRUTACJI  DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO  LIMANOWA  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dzieci uczęszczające już  do danego przedszkola prowadzonego przez Miasto Limanowa  lub do danego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Limanowa mogą kontynuować  wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w tej szkole podstawowej  pod warunkiem złożenia  przez rodziców deklaracji  o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w  tej szkole podstawowej.

Deklaracje kontynuacji wychowania przedszkolnego  rodzice składają do dyrektora przedszkola do którego dziecko już uczęszcza , do dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego  w którym prowadzone jest przedszkole do którego dziecko uczęszcza lub w przypadku  uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – do dyrektora tej szkoły podstawowej.
Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzice składają w dniach od 3 marca do 9 marca 2023 r.
Złożenie deklaracji jest  równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  na rok szkolny 2023/2024.

Po złożeniu przez rodziców deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego zostanie ustalona przez przedszkola i szkoły  liczba miejsc wolnych do rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

Rodzice, którzy chcą zmienić miejsce wychowania przedszkolnego dziecka i nie złożyli  deklaracji kontynuacji przez ich dziecko wychowania przedszkolnego w przedszkolu /oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do którego już uczęszczają, mogą ubiegać się o przyjęcie ich dziecka  do  innego przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
w postępowaniu rekrutacyjnym.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LIMANOWA

Rekrutacja do przedszkoli publicznych  i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto Limanowa przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Limanowa ( art. 131 ust.1  ustawy – Prawo oświatowe).

Wychowaniem przedszkolnym obejmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat.

Dziecko 3 letnie nabywa prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 3 lata.

Dzieci w wieku 3-5 lat maja prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci 6 letnie maja obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wychowanie przedszkolne dziecko może realizować  w  przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzona jest w sposób analogiczny jak działalność przedszkoli. Godziny pracy oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych dostosowane są do potrzeb rodziców

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do placówki wychowania przedszkolnego. Wniosek składa się odpowiednio do dyrektora przedszkola/dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego, w którym prowadzone jest przedszkole/ dyrektora szkoły, w której prowadzony jest oddział przedszkolny.  

Wniosek należy złożyć w terminie od  10 marca 2023 r. do 28 marca 2023 r.

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 8/23 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym  terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa.

RODZAJ CZYNNOŚCI Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10.03.2023 r.
do 28.03.2023 r.
 
od 10.08.2023 r.
do 14.08.2023 r.
 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 29.03.2023 r.
do 14.04.2023 r

od 16.08.2023 r.
do 25.08.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
17.04.2023 r.

do godz.15.00

28.08.2023 r.

do godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  w postaci pisemnego oświadczenia od 18 .04.2023 r.
do 19.04.2023 r.
od 29.08.2023 r.
do 30.08.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20.04.2023 r.

do godz.15.00

31.08.2023 r.

do godz.15.00

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwu etapowo.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 131 ust.2 ) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość punktową –28 punktów każde.

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego należy przedłożyć: 

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 4. Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.z 2022 r. poz.447 z poźn. ze zm.),

Dokumenty określone w pkt. 2-4 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art.76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego opisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Oświadczenia  o wielodzietności rodziny kandydata oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Na  drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w załączniku nr 1 i nr 2  do Uchwały nr LXX.436.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa

KRYTERIA  REKRUTACYJNE  DO PRZEDSZKOLI , OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX.436/22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Limanowa punkty dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium 
1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub w przypadku samotnego wychowywania kandydata rodzic/opiekun prawny) w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja wskazali  miejsce zamieszkania na terenie Miasta Limanowa. 18 kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja opatrzona prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub  pierwsza strona zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu administracji państwowej (UPO), lub kopia zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym

(w przypadku rozliczania się rodziców/opiekunów prawnych oddzielnie- dokumenty każdego z rodziców/opiekunów prawnych)

2. Jeden z rodziców /opiekunów prawnych  (nie dotyczy rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata) w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja wskazał  miejsce zamieszkania na terenie Miasta Limanowa. 9 kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja opatrzony prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub pierwsza strona zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopia zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym
3. Oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, lub prowadzą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata. 4 zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenia o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

zaświadczenia szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

4. Jeden rodzic/opiekun prawny (nie dotyczy rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowujacego kandydata) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi działalność gospodarczą. 2 zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

5. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja do: tego samego przedszkola, do szkoły podstawowej  tworzącej z tym przedszkolem zespół

lub do oddziału

przedszkolnego w tej szkole podstawowej.

1 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu przez rodzeństwo  kandydata w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja  do: tego samego przedszkola, oddziału

przedszkolnego w szkole podstawowej tworzącej z  tym przedszkolem zespół, innego oddziału klasowego w szkole podstawowej tworzącej z tym przedszkolem zespół

6 Kandydat trzyletni i czteroletni ubiegający się o przyjęcie do przedszkola 5 wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

W przypadku dokumentów w postaci kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub  pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopii zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym zawarty w ich treści nr PESEL nie podlega przetwarzaniu i może być zanonimizowany przez osobę składającą.

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli należy przedłożyć dokumenty  niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium  określone  przez organ prowadzący  w  Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXX.436/22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r.

KRYTERIA  REKRUTACYJNE  DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX.436/22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa punkty dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium 
1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub w przypadku samotnego wychowywania kandydata rodzic/opiekun prawny) w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja wskazali  miejsce zamieszkania na terenie Miasta Limanowa. 18 kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja opatrzona prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub pierwsza strona zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopia zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym

(w przypadku rozliczania się rodziców/opiekunów prawnych oddzielnie- dokumenty każdego z rodziców/opiekunów prawnych)

2. Jeden rodzic/opiekun prawny  (nie dotyczy rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata) w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja wskazał  miejsce zamieszkania na terenie Miasta Limanowa. 9 kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja opatrzony prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub pierwsza strona zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopia zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym
3. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja do tej szkoły podstawowej, do oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej, do przedszkola tworzącego z tą szkołą podstawową zespół. 1 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja,  do tej szkoły podstawowej, do przedszkola  tworzącego z tą szkołą podstawową zespół
4. Kandydat pięcioletni i sześcioletni ubiegający się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej obwodowej ze względu na miejsce zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i kandydata. 5 wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
5. Kandydat pięcioletni i sześcioletni ubiegający się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie obwodowej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata rodziców/opiekunów prawnych i kandydata. 3 wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

W przypadku dokumentów w postaci kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub  pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopii zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym zawarty w ich treści nr PESEL nie podlega przetwarzaniu i może być zanonimizowany przez osobę składającą.

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych należy przedłożyć dokumenty  niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium  określone  przez organ prowadzący w  Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXX.436/22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r.

 Wnioski  można pobrać w placówce, do której składany będzie wniosek.

Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych placówek  wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Limanowa.

We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBSZAREM MIASTA LIMANOWA

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Limanowa zgodnie z art. 131 ust. 7  ustawy – Prawo oświatowe, mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  na terenie Miasta jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dla  dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa, Miasto Limanowa  nadal będzie dysponować  wolnymi miejscami  w publicznych przedszkolach lub oddziałach  przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta Limanowa przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy art. 131 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio
.

————————————————————————————————————————

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ,
KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
BĘDĄ ROZPOCZYNAĆ NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, której ustalono obwód, nie podlegają rekrutacji i przyjmowane są do klasy pierwszej szkoły obwodowej na podstawie zgłoszenia  rodziców (art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Zgłoszenia dziecka do klasy I   zamieszkałego w obwodzie  szkoły podstawowej należy dokonać w szkole obwodowej  w dniach od 15 lutego do 3 marca 2023 r.  Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej nie obwodowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej,  zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej  od 10- 28 marca 2023 r.

Aby uczestniczyć w rekrutacji  dziecka do klasy pierwszej szkoły nie obwodowej, rodzice składają wniosek  do Dyrektora Szkoły o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.
Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej, należy pobrać w szkole podstawowej, do której rodzice starają się o przyjęcie dziecka.

Terminy rekrutacji określa ZARZĄDZENIE Nr 7/2023  BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa.

RODZAJ CZYNNOŚCI Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10.03.2023 r.
do 28.03.2023 r.
 
od 14.08.2023 r.
do 18.08. 2023 r.
 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy pierwszej  szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 29.03.2023 r.
do 14.04.2023 r
od 21.08.2023 r.

do 25.08. 2023 r..

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17.04.2023 r.

do godz.15.00

28.08. 2023 r.

do godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia. od 18 .04.2023 r.
do 19.04.2023 r.
od 29.08.2023 r.
do 30.08.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20.04.2023 r.

do godz.15.00

31.08.2023 r.

do godz.15.00

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący  w załączniku nr 3 do Uchwały nr LXX.436.22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX.436/22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp. Kryteria rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Limanowa punkty Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
1. Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub w przypadku samotnego wychowywania kandydata rodzic/opiekun prawny) wraz z kandydatem  mieszkają na terenie miasta Limanowa i w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja wskazali  miejsce zamieszkania na terenie Miasta Limanowa 40 1) oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych  lub w przypadku samotnego wychowywania kandydata rodzica/opiekuna prawnego) o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych i kandydata   na terenie miasta Limanowa wraz z informacją o zameldowaniu  na pobyt stały, w przypadku braku zameldowania na pobyt stały w mieście Limanowa  kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/budynku w którym rodzice/opiekunowie prawni  i kandydat zamieszkują wraz z informacją o okresie zamieszkiwania,

2) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja opatrzona prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub pierwsza strona zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopia zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym

(w przypadku rozliczania się rodziców/opiekunów prawnych oddzielnie- dokumenty dotyczące każdego z rodziców/opiekunów prawnych)

2. Jeden z rodziców/opiekunów prawnych (nie dotyczy rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata) zamieszkuje wraz z kandydatem na terenie Miasta Limanowa i w rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja wskazał  miejsce zamieszkania na terenie Miasta Limanowa 20 1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  o miejscu zamieszkania wraz z kandydatem    na terenie miasta Limanowa wraz z informacją o zameldowaniu  na pobyt stały, w przypadku braku zameldowania na pobyt stały w mieście Limanowa kopia dokumentu potwierdzającego tutuł prawny do lokalu/budynku w którym rodzic/opiekun prawny  i kandydat zamieszkują wraz z informacją o okresie zamieszkiwania,

2) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja opatrzony prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub  pierwsza strona zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopia zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do szkoły podstawowej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie. 5 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły podstawowej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie
4. Kandydat uczęszcza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny na który prowadzona jest rekrutacja do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której kandydat ubiega się o przyjęcie lub do przedszkola wchodzącego w skład zespołu szkolno-przedszkolnego w którym funkcjonuje szkoła  podstawowa do której kandydat ubiega się o przyjęcie. 3 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu  kandydata do oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej do której kandydat ubiega się o przyjęcie lub do przedszkola wchodzącego w skład zespołu szkolno-przedszkolnego w którym funkcjonuje szkoła  podstawowa do której kandydat ubiega się o przyjęcie
5 Rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą w obwodzie tej szkoły podstawowej 1 dokument potwierdzający adres wykonywania pracy lub adres wykonywania działalności gospodarczej
6. Rodzice/opiekunowie prawni lub w przypadku samotnego wychowywania kandydata rodzic/opiekun prawny) wraz z kandydatem  mieszka na terenie objętym porozumieniem międzygminnym w sprawie współpracy międzygminnej przy realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa  zawartym pomiędzy Gminą Miejska Limanowa a Gminą Limanowa. 10 zaświadczenie z  Urzędu Gminy Limanowa o zamieszkaniu rodziców/opiekunów prawnych i kandydata (w przypadku samotnego wychowywania kandydata – rodzica/opiekuna prawnego i kandydata) na terenie objętym porozumieniem międzygminnym w sprawie współpracy międzygminnej przy realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa

W przypadku dokumentów w postaci kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego w którym zostało złożone zeznanie, lub  pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub kopii zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego z potwierdzeniem jego złożenia w urzędzie skarbowym zawarty w ich treści nr PESEL nie podlega przetwarzaniu i może być zanonimizowany przez osobę składającą.

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych  szkół podstawowych  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Limanowa, należy przedłożyć dokumenty  niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryterium  określone  przez organ prowadzący  w  Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXX.436/22 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych szkół  podstawowych  prowadzonych przez Miasto Limanowa. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół podstawowych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2023 BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2023 BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz  kryteria rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa określa:

UCHWAŁA NR LXX.436.22 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Limanowa

Wróć do góry