Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych dla ogrzewających domy i mieszkania gazem ziemnym

Aby ograniczyć wzrost kosztów zakupu paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych, ustawodawca uregulował w przepisach obowiązującej ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687) mechanizm refundacji podatku od towarów i usług, poniesionego przez odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że mieszkańcy Miasta Limanowa mogą składać wnioski o dodatek gazowy w Ośrodku od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury, dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych przysługuje w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

  • wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie w/w ustawy (21 grudnia 2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
  • jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu tej ustawy nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w ustawie refundacyjnej ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o refundację podatku VAT, tj. 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.;
  2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek gazowy, tj. 2022 r. – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 r.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Zgodnie z uwagą zawartą w załączniku nr 3 do wzoru wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za 2023 r. – „Do dnia 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT. Od 1 marca 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.”

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Weryfikacja wniosku o refundację podatku VAT następuje w zakresie:

  1. zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków,
  2. wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego,

– jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Więcej informacji o dodatku gazowym mogą Państwo uzyskać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/poradnik-dotyczacy-refundacji-podatku-vat-za-gaz-ziemny/

Pliki do pobrania

Wróć do góry