Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa – 24 lutego godz.10:00

W piątek 24 lutego 2023 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się  Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
  4. Wystąpienia osób zaproszonych.
  5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
  8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A. w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok
B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040
C. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy ul. Bednarzy w Limanowej
D. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę
E. w sprawie przyznania tytułu i medalu Za Zasługi dla Miasta Limanowa
F. w sprawie przyznania tytułu i medalu Za Zasługi dla Miasta Limanowa

9. Zatwierdzenie przez Radę planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
10. Inicjatywy uchwałodawcze.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                     /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

Wróć do góry