Deklaracja dostępności
Edukacja
.cls-1{fill:none;stroke:#000;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;stroke-width:1.5px;}

Informacja o zgłaszaniu dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej – rok szkolny 2023/2024

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW
W SPRAWIE ZGŁASZANIA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH
W OBWODACH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LIMANOWA
DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły  podstawowej  przyjmowane są do klasy pierwszej  na podstawie zgłoszenia rodziców.

Szanowni Rodzice

zwracamy się z prośbą  o dokonanie zgłoszenia  dzieci urodzonych w 2016 r. do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Limanowa, właściwych ze względu na zamieszkanie rodziców i dziecka.

Zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej obwodowej szkoły podstawowej  przyjmowane są od 15 lutego do 3 marca  2023 r. w sekretariatach poszczególnych szkół  podstawowych.

Zgodnie z  art. 36 ust.1 ustawy Prawo oświatowe, na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku szkolnym kończy 6 lat.

Dyrektor szkoły przyjmuje takie dziecko do klasy pierwszej obwodowej szkoły podstawowej, jeżeli:

korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wzór zgłoszenia można pobrać w sekretariatach szkół podstawowych w Limanowej lub ze stron internetowych poszczególnych szkół.

Po dokonaniu przez rodziców zgłoszenia dziecka do  klasy pierwszej szkoły podstawowej  właściwej  ze względu na zamieszkanie rodziców i dziecka –  dziecko to  zostaje przyjęte do klasy pierwszej szkoły obwodowej z urzędu.

Zgodnie z  art.133 ust.2 ustawy Prawo oświatowe,  kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja do klas pierwszych  miejskich szkół podstawowych  na rok szkolny 2023/2024  prowadzona jest od  10 marca 2023 r. Informacje o rekrutacji oraz  wnioski  o przyjęcie do klasy pierwszej  dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły, dostępne są na stronach  internetowych poszczególnych szkół podstawowych.

Wróć do góry