Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa – 27 stycznia godz.10:00

W piątek 27 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się  Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A. w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok
B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040
C. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem placu targowego z dwupoziomowym garażem oznaczonej jako działka ewid. nr 459/54 obr 5 m. Limanowa, stanowiącej własność Miasta Limanowa
D. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
E.w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców Miasta Limanowa
F. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
G.w sprawie zmiany uchwały nr XXIX.183.20 Rady Miasta Limanowa z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu Miasta Limanowa na lata 2020 – 2023

 1. Inicjatywy uchwałodawcze.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                       /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

 

Wróć do góry