Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza Karty Dużej Rodziny

Posiadasz Kartę Dużej Rodziny? Możesz zwiększyć limit zużycia energii elektrycznej do 3 MWh w 2023 r.

W dniu 18 października br. roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa ta gwarantuje dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej.

Posiadacz Karty Dużej rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej (odbiorca uprawniony), w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącej maksymalnie 3 MWh, składa przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującemu się dystrybucją energii elektrycznej, oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego. Składając oświadczenie posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej (odbiorca uprawniony), podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopie tej karty.

Termin złożenia oświadczenia dotyczącego limitu 3 MWh.

W przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego w dniu wejścia w życie ww. ustawy Kartę Dużej Rodziny oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Dla osób, które nie złożyły oświadczenia w terminie limit zużycia energii elektrycznej stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Rodzic, który nabył uprawnienia do KDR w trakcie 2023 r. lub nabył nieruchomość może złożyć oświadczenie, jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie składa się na piśmie lub w postaci elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne.

Uzupełnione odpowiedzi na  pytania w powyższym zakresie są udostępnione na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce „Pytania i odpowiedzi” https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-kdr.

Wróć do góry