Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym

Burmistrza Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki ewid. nr 758 obr 7 m. Limanowa o powierzchni 72 m2 pod polepszenie działki siedliskowej.

Część działki ewidencyjnej nr 758 obr 7 m. Limanowa o powierzchni 72 m2 zlokalizowana jest przy ul. Marsów w Limanowej, jej lokalizacja została wskazana na załączniku graficznym do przedmiotowego ogłoszenia. Dla działki ewidencyjnej nr 758 obr 7 m. Limanowa, Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr NS1L/00021351/5.

Przedmiotowy teren może poprawić wyłącznie zagospodarowanie nieruchomości przyległej, działki siedliskowej tj. 757 lub 759 obr 7 m. Limanowa.

Ze względu na zainteresowanie dzierżawą części działki ewid. nr 758 obr 7 m. Limanowa zarówno przez właściciela działki ewid. nr 757 oraz właściciela działki ewid. nr 759, Miasto Limanowa podjęło decyzję o wyłonieniu dzierżawcy w procedurze przetargu ustnego ograniczonego. Przetarg został ograniczony wyłącznie do właścicieli działek ewid. nr 757, 759 obr 7 m. Limanowa.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem (Dzierżawcą), który wygra przetarg. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy przez obie jej strony.

Wydzierżawiający w umowie dzierżawy wyrazi zgodę Dzierżawcy na wykonanie nietrwałego ogrodzenia przedmiotu dzierżawy tj. części działki 758 obr 7 m. Limanowa o pow. 72 m2.

Dzierżawca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek na przedmiocie dzierżawy.

Stawka czynszu będzie waloryzowana raz w roku w miesiącu styczniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego.

Czynsz dzierżawny płatny będzie kwartalnie do ostatniego dnia kończącego kwartał.

Przetarg polegać będzie na licytacji kwartalnej stawki czynszu dzierżawnego powierzchni 72 m2. Stawka wywoławcza wynosi 21,75 zł powierzchni dzierżawy kwartalnie. Stawka wywoławcza zwolniona z podatku Vat. Pierwsze postąpienie wynosi 0,25 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 roku w Urzędzie Miasta w Limanowej ul. Jana Pawła II, w Sali nr 207, o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100,00 zł w terminie do dnia 23 stycznia 2023 roku.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie właściciele działek ewid. nr 757, 759 obr 7 m. Limanowa. Osoby reprezentujące właścicieli działek ewid nr 757, 759 obr 7 m. Limanowa powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 12 kwietnia 2021 roku wadium znalazło się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet opłaty czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od dnia przetargu.

Termin spisania umowy dzierżawy zostanie ustalony do 21 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 18 3372054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry