Deklaracja dostępności
O mieście

Budżet Miasta Limanowa na 2023 rok przyjęty

W czwartek 29 grudnia Rada Miasta Limanowa podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok. „Dalej chcemy rozwijać miasto, zabezpieczamy wszystkie wydatki bieżące, a ponadto chcemy nadal realizować zadania inwestycyjne, które mają służyć miastu”– mówił podczas sesji Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda dziękując wszystkim osobom, dzięki którym udało się opracować plan dochodów i wydatków samorządu na okres najbliższych dwunastu miesięcy, a w szczególności Skarbnikowi Miasta Limanowa Irenie Gawlik.

Budżet Miasta Limanowa na 2023 rok zakłada dochody na poziomie 109 mln 160 tys. zł, natomiast zaplanowane wydatki  wynieść mają 108 mln 490 tys. zł.

Największe z przewidzianych do realizacji zadań w 2023 roku dotyczyć będą:

realizacji zadań z funduszu „Polski Ład” :

rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej za łączną kwotę 8 mln 420 tys. zł, gdzie w 2023 r. planuje się wydatkować 2 mln 021 tys. zł  w tym 1 mln 600 tys. zł dotacji, a 421 tys. zł udział własny. Jest to zadanie realizowane przy udziale środków w wysokości 8 mln zł pozyskanych przez miasto w ramach drugiego naboru funduszu „Polski Ład”,

przebudowa zaplecza noclegowego Limanowskiego Domu Kultury – okres dwuletni realizacji zadania, za łączną kwotę 5 mln 555 tys.500 zł, z czego dotacja to 5 mln pozyskana przez miasto w ramach drugiego naboru funduszu „Polski Ład”, a udział własny to 555 tys. 500 zł. W 2023 r. zaplanowana na to zadanie kwota to 3 mln 555 tys. 500 zł, w tym jest 2 mln zł dotacji, a 555 tys. 500 zł udział własny samorządu,

– budowy instalacji fotowoltaicznych za kwotę 2 mln 45 tys. zł, z czego 2 mln stanowi dotacja,  a 45 tys. zł – środki własne pochodzące z budżetu miasta – zadanie przewidziano do realizacji w okresie dwóch lat. W 2023 roku na zadanie to przeznaczone zostanie 1 mln 45 tys. zł, z czego 1 mln zł pokryje dotacja, a 45 tys. zł pochodzić będzie z budżetu miasta,

– przebudowa 20 km dróg i budowa nowego mostu, który połączy ulicę Sikorskiego z ulicą Józefa Marka – realizacja zadań w ciągu trzech lat – w 2023 roku na zadania te wydatkowana będzie kwota 8,5 mln zł, w tym 2,5 mln zł środków własnych miasta, a 6 mln zł pokryte będzie z dotacji. Zadania te realizowane będą przy udziale 30 mln zł pozyskanych przez miasto w ramach funduszu „Polski Ład”,

– budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Bednarczyka i ul. Słonecznej – planowane jest tutaj skorzystanie z dofinansowania na te zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie uzyskać można dotację do 85 % wartości inwestycji, przy 15% wówczas udziale środków z budżetu miasta. Zakładany koszt budowy budynków to 33,5 mln zł, a sama realizacja zadnia zależy jednak od przyznania miastu dotacji – będzie to warunkiem podjęcia się tego przedsięwzięcia,

– kontynuacja budowy mostu przy ul. Lipowej – zadania realizowanego przy udziale środków pozyskanych przez miasto z funduszu gmin górskich w kwocie 7 mln 100 tys. zł,

– budowa wspólnie z Powiatem Limanowskim Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego – aktualnie trwają prace projektowe dla zadania, którego realizacja finansowana będzie przez samorządy po połowie,

– zakończenie realizacji zadania pn. „Niskoemisyjny transport miejski” – zakończenie budowy wiat przystankowych oraz powstanie trzech parkingów „park&ride”,

– przebudowa infrastruktury turystycznej przy ul. Kasprowicza  – koszt wykonania inwestycji to 847 tys. 743 zł, przy czym 63% wartości zadania pokryta zostanie przy udziale dotacji pozyskanej przez miasto za pośrednictwem LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”,

–  realizacja zadań związanych z ochroną powietrza – w ramach programu STOP SMOG oraz redukcja emisji zanieczyszczeń – wymiana kotłów na gazowe.

Jak zaznaczył Burmistrz Miasta są to najważniejsze zadania inwestycyjne jakie przewidziano do realizacji w 2023 roku, jednak oprócz nich w miarę posiadanych środków wykonywane będą także i mniejsze inwestycje. Uchwalony przyszłoroczny budżet samorządu Burmistrz nazwał „budżetem rozwojowym”, w którym zaplanowane wysokie wydatki inwestycyjne pozwolą kontynuować politykę rozwojową miasta.

Przyszły rok to także początek realizowanej przez MON inwestycji związanej z budową bazy WOT. Całość tego zadania pokryje strona wojskowa, a zakończenie tego zadania zaplanowano na koniec 2024 roku.

W trakcie obrad Radni Miasta Limanowa podjęli także uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040.

Galeria

Wróć do góry