Deklaracja dostępności
O mieście

Podziękowania dla strażników z okazji 30-lecia działalności Straży Miejskiej w Limanowej

Podczas sesji Rady Miasta Limanowa, która odbyła się w poniedziałek  3 października złożono podziękowania i gratulacje strażnikom miejskim, w związku z obchodzonym w bieżącym roku jubileuszem 30-lecia działalności Straży Miejskiej w Limanowej.

Podziękowania na ręce Komendanta Straży Miejskiej Zbigniewa Twaroga oraz pozostałych strażników złożył Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Limanowa Jolantą Juszkiewicz, życząc przy tej okazji satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Podczas obrad odczytana została historia Straży, która przybliżyła zebranym ważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania limanowskiej Straży Miejskiej w przeciągu ostatnich 30 lat, z którą zapoznać się można poniżej:

 

HISTORIA STRAŻY MIEJSKIEJ W LIMANOWEJ

Straż Miejska w Limanowej powstała 15 lipca 1992 roku na podstawie ówczesnej ustawy o Policji i Zarządzenia nr 1/92  Burmistrza Miasta Limanowa Pana Grzegorza Biedronia –  aktualnie Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Ustawa o Policji nie określała w sposób jednoznaczny struktury straży miejskiej, dlatego pierwsi funkcjonariusze Stanisław Majchrzak, Jan Kubatek oraz Roman Kita będąc strażnikami wykonywali swoje obowiązki w ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Limanowa.  Kolejne lata przynosiły zmiany w ustawodawstwie dotyczącym straży miejskich co skutkowało skrystalizowaniem się  struktur oraz zwiększaniem obowiązków dla strażników. Pierwszym Komendantem Straży Miejskiej został 2 listopada 1994 roku  Pan mgr Stanisław Binda. Wówczas w Straży nadal  pełnił służbę Jan Kubatek , a pozostali strażnicy  Stanisław Majchrzak i Roman Kita zaprzestali swojej pracy. Od 1 grudnia 1994 roku do strażników dołączył Zbigniew Twaróg. 29 sierpnia 1997 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o strażach gminnych,  która w sposób jednoznaczny określiła  przepisy dotyczące  organizacji, obowiązków i  uprawnień   strażników.

W 2000 roku decyzją ówczesnego Burmistrza Miasta Limanowa Pana Leszka Woźniaka zostali przyjęci do służby kolejni strażnicy Pan Andrzej Czachura i Pani Magdalena Rutkowska. Przez kolejne lata Straż Miejska wciąż się rozwijała i służyła społeczności lokalnej. Swoje działania usprawniła m.in. poprzez wprowadzenie decyzją Burmistrza Pana Marka Czeczótki  monitoringu miejskiego, co było jak na ówczesne czasy nowoczesnym rozwiązaniem, którym mogło się pochwalić niewiele straży w Polsce.  Niestety 2010 rok  przyniósł niepowetowaną stratę dla limanowskiej Straży Miejskiej, gdyż po krótkiej ale bardzo ciężkiej chorobie zmarł komendant Stanisław Binda oraz również w tym  roku – Jan Kubatek, który pełnił służbę w jednostce do 2008 roku.  Nowym Komendantem Straży Miejskiej został Zbigniew Twaróg, który był najstarszym a zarazem najbardziej doświadczonym strażnikiem. W 2015 roku nastąpiły kolejne zmiany w obsadzie Straży – zasłużony strażnik  Andrzej Czachura został przeniesiony do Urzędu Stanu Cywilnego, a jego miejsce zajął Bartłomiej Florek. Kolejno w 2017 roku do  pracy w jednostce został przyjęty Mateusz Bielski.

Dzięki inicjatywie  Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy oraz wsparciu Rady Miasta Limanowa ostatnie lata to czas dużego rozwoju Straży Miejskiej, najpierw zwiększenie stanu osobowego o kolejnych strażników – Sandrę Daniel i Krzysztofa Pasionka, a potem rozbudowa monitoringu miejskiego, jak również zakup dwóch skuterów elektrycznych, które w pracy na terenach parkowych czy miejscach  gdzie występuje wyłącznie ruch pieszych spełniają ogromną rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku.  Monitoring obejmuje teraz wszystkie newralgiczne miejsca w mieście, składa się z 77 kamer  i wdrożony został  system detekcji, który w znaczny sposób wpłynie na skuteczność wykrywania wykroczeń, zwłaszcza niszczenia mienia  i występowania zjawisk patologicznych.

Dzisiejsza Straż Miejska to prężnie działająca jednostka składająca się z Komendanta i 5 strażników, która to  swoim działaniem  obejmuje  przeciwdziałanie  naruszeniom  porządku i spokoju publicznego, dbałość o środowisko – dotyczy to w szczególności spalania niedozwolonych paliw w paleniskach domowych, zwalczanie spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, sprzedaży alkoholu  osobom nieletnim, przeciwdziałanie prowadzenia handlu w miejscach niedozwolonych, nie przestrzeganie  przepisów handlu na targowiskach, dbanie o bezpieczeństwo  mieszkańców w przypadku zagrożeń wynikłych z awarii urządzeń komunalnych oraz  ich niszczenia, ochronę zwierząt, kontrole bezpieczeństwa w ruchu drogowym w zakresie wykroczeń statycznych, podejmowanie interwencji wobec osób  które: naruszają obyczajność publiczną,  zaśmiecają  miejsca publiczne i nie stosują się do przepisów o ruchu drogowym.

W swoim działaniu Straż Miejska kontroluje  i egzekwuje również  przepisy dotyczące  gospodarki odpadami stałymi, zwłaszcza przez podmioty gospodarcze, gospodarki ściekowej oraz utrzymania czystości miejskiej infrastruktury. Strażnicy  zabezpieczają  także uroczystości państwowe, miejskie oraz imprezy kulturalne i sportowe.

Działania Straży Miejskiej w ciągu 30 lat to tysiące interwencji, około dwustu obstaw uroczystości związanych ze świętami państwowymi, imprezami sportowymi, kulturalnymi, czy związanymi z bezpieczeństwem wynikłym z zagrożeń lokalnych. Limanowska Straż Miejska sprawdziła się również w trudnych okresach dziejowych miasta jak chociażby wielka powódź w Limanowej  w 1997 roku, czas pandemii czy ostatnie wydarzenia związane z pomocą Ukrainie, jak również podczas wielu pomniejszych zdarzeń.

W okresie ostatnich trzech dekad  Straż Miejska w Limanowej  wpisała się w sposób istotny w działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Limanowa.

 

 

Galeria

Wróć do góry